ECP (EOZİNFİL KATİON PROTEİNİ)

Sinonim: ECP

Nümunə növü: Serum (Qan nümu­nəsi vakkumlu sınaq şüşəsinə götü­rülərək, bir neçə dəfə çevirməklə qrışdırıldıqdan sonra, 60-120 dəqiqə 20-24oC-də saxlanılmalıdır. Sonra isə 1000-1300 Xg-də sentrifuqadan keçirilərək serumu ayrılmalı, təmiz sınaq şüşəsinə köçürülərək göndə­rilməlidir.)

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: FEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sa­rılıq

Referens:

1-15 yaş <20 μg/L
>15 yaş <16 μg/L

İstifadəsi: Serumda ECP-nin sə­viy­yəsi astmanın kəskinləşmə dərəcəsi haqqında məlumat verir. Həmçinin müalicənin müşahidəsində də isti­fadə olunur

EOZİNFİL KATİON PROTEİNİ

Sinonim: ECP

Nümunə növü: Serum (Qan nümu­nəsi vakkumlu sınaq şüşəsinə götü­rülərək, bir neçə dəfə çevirməklə qrışdırıldıqdan sonra, 60-120 dəqiqə 20-24oC-də saxlanılmalıdır. Sonra isə 1000-1300 Xg-də sentrifuqadan keçirilərək serumu ayrılmalı, təmiz sınaq şüşəsinə köçürülərək göndə­rilməlidir.)

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: FEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sa­rılıq

Referens:

1-15 yaş <20 μg/L
>15 yaş <16 μg/L

İstifadəsi: Serumda ECP-nin sə­viy­yəsi astmanın kəskinləşmə dərəcəsi haqqında məlumat verir. Həmçinin müalicənin müşahidəsində də isti­fadə olunur

EOZİNOFİL SAYI

Nümunə növü: EDTA-lı tam qan

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

İş prinsipi: Hüceyrə sayılması + mikroskopik

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­munənin laxtalanmış və ya hemolizə uğramış olması

Referens: 40-400 eozinofil/mm3

İstifadəsi: Alergik xəstəliklər, para­zit infeksiyaları, kollagen vaskulyar toxuma xəstəlikləri, bəzi hema­to­poetik sistem  xəstəlikləri (pernisioz anemiya, KLL, polisitemiya), post­sple­nektomiya, Addison xəstəliyi, hi­po­pituiterizm, eozinofilik qastro­en­terit və xoralı kolit zamanı qan­dakı eozinofillərin ümumi sayı artır

EOZİNOFİL SAYI (BƏLĞƏM)

Nümunə növü: Bəlğəm

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Allergik xəstəliklərin qiy­mətləndirilməsində istifadə olunur

IGE (İMMUNOQLOBULİN E)

Sinonim: IgE

Nümunə növü:  Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: FEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens>:

<1 yaş <65 kU/L
2-12 yaş <150 kU/L
13-15 yaş 1-200 kU/L
>15 yaş 1-100 kU/L

İstifadəsi: Allergik xəstəliklərin qiy­mətləndirilməsində istifadə olunur. Al­lergik xəstəliklər, parazit infeksi­yaları, bronxopulmonar  asper­gil­loz­lar, astma, hiperimmunoqlobulin E sindromu və Wiskott-Aldrich sindro­munda serumda IgE artır, bəzi törə­mələr, ataksiya telengiektaziya və bəzi aqammaqlobulinemiyalarda  isə bu göstərici azalır

İMMUNOQLOBULİN E

Sinonim: IgE

Nümunə növü:  Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: FEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens>:

<1 yaş <65 kU/L
2-12 yaş <150 kU/L
13-15 yaş 1-200 kU/L
>15 yaş 1-100 kU/L

İstifadəsi: Allergik xəstəliklərin qiy­mətləndirilməsində istifadə olunur. Al­lergik xəstəliklər, parazit infeksi­yaları, bronxopulmonar  asper­gil­loz­lar, astma, hiperimmunoqlobulin E sindromu və Wiskott-Aldrich sindro­munda serumda IgE artır, bəzi törə­mələr, ataksiya telengiektaziya və bəzi aqammaqlobulinemiyalarda  isə bu göstərici azalır

İNHALYASİON ALLERGENLƏR

Sinonim: Phadiotop

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 150 μL

İş prinsipi: FEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Tənəffüs yolu ilə qəbul olunan allergenlərə qarşı əmələ gə­lən IgE-nin təyinində istifadə olu­nur

PHADİOTOP (İNHALYASİON ALLERGENLƏR)

Sinonim: Phadiotop

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 150 μL

İş prinsipi: FEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Tənəffüs yolu ilə qəbul olunan allergenlərə qarşı əmələ gə­lən IgE-nin təyinində istifadə olu­nur

SPESİFİK IGE

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

Testin tərkibi: Əlavə I-da daha əhatəli məlumat verilmişdir

İş prinsipi: FEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Astma, allergik rinit, der­matit, anaflaksiya və övrə kimi al­lergik xəstəliklərin təyinində istifadə olunur

Allergik testlər qrupu

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!