TİBBİ BİOKİMYA

Bioloji kimya (biokimya) – canlı orqanizmlərdəki maddələrin kimyəvi tərkibini və xassələrini, onların çevrilmələrini və həm də orqanizmlərin həyat fəaliyyətinin əsasını təşkil edən kimyəvi prosesləri və maddələr mübadiləsini öyrənən elmdir.

Klinik biokimya laborator diaqnostikanın bölməsi olub əsas məqsədləri bədən mayelərində biyokimyəvi göstəricilərin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən müəyyən edilməsi, bu parametrlərdəki dəyişikliklərin təbiətinin, bir sıra fizioloji vəziyyətlərin öyrənilməsi və onların qiymətləndirilməsidir.

Klinik biokimya hüceyrənin qida maddələrini qəbul edib enerjiyə çevirməsini, yeni və kompleks molekulların sintezini, metabolitlərin xaric edilməsini, orqanizmdəki digər hüceyrələrlə qarşılıqlı təsirini öyrənir.

Lipid metabolizmi
Azot metabolizmi
Enzimlər (fermentlər)
Karbohidrat metabolizmi
Spesifik zülallar
Vitaminlər
Aminturşular və zülallar
Piqmentlər
Minerallar

Komandamız

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!