ASA (SALİSİLAT)

Sinonim: Asetilsalisil turşusu; ASA; Salisil turşusu

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Fermentativ

Referens:

Analgetik konsentrasiya 30-100 μg/mL
İltihab əleyhinə konsentrasiya  150-300 μg/mL
Toksik konsentrasiya >300 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şa­hidəsində istifadə olunur

ASETAMİNOFEN

Sinonim: Parasetamol

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: Fermentativ

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 10-30 μg/mL
Toksik konsantrasiya >200 μg/mL (dərman qəbulundan 4 saat sonra)
>100 μg/mL (dərman qəbulundan 8 saat sonra)
>50 μg/mL (dərman qəbulundan 12 saat sonra)

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

ASETİLSALİSİL TURŞUSU (SALİSİLAT)

Sinonim: Asetilsalisil turşusu; ASA; Salisil turşusu

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Fermentativ

Referens:

Analgetik konsentrasiya 30-100 μg/mL
İltihab əleyhinə konsentrasiya  150-300 μg/mL
Toksik konsentrasiya >300 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şa­hidəsində istifadə olunur

DİAZEPAM

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı s­ı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: FPIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 0.1-1.0  μg/mL
Toksik konsentrasiya >5.0 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şa­hidəsində istifadə olunur

DİFENİLHİDANTOİN

Sinonim: Epdantoin; Fenitoin

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: FPIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 10-20 μg/mL
Toksik konsentrasiya >20 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

DİQOKSİN

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Nümunənin alınma qaydası: Qəbul edilmiş ən son dozadan 8-12 saat sonra nümunə alınmalıdır. Xəstənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: KIMS (Kinetik inte­raction of microparticles in solution)

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 0.8-2.0 ng/mL
Toksik konsentrasiya >2.5 ng/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şahidəsində istifadə olunur

EPDANTOİN (DİFENİLHİDANTOİN)

Sinonim: Epdantoin; Fenitoin

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: FPIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 10-20 μg/mL
Toksik konsentrasiya >20 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

ETOSUKSİMİD

Sinonim: Petimit

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

İşləmə zamanı: Cümə

Nəticə vermə zamanı: Həmin gün saat 18.00

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tə­nin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:

Terapevtikkonsentrasiya 40-100μg/mL
Toksikkonsentrasiya >150μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şahidəsində istifadə olunur

FENİTİON (DİFENİLHİDANTOİN)

Sinonim: Epdantoin; Fenitoin

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: FPIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 10-20 μg/mL
Toksik konsentrasiya >20 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

FENOBARBİTAL

Sinonim: Luminal

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

Nümunənin alınma qaydası:  Xəs­tə­nin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: FPIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 10-40 μg/mL
Toksiki konsentrasiya > 40 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şahidəsində istifadə olunur (Bax Cəd­vəl-20). Fenobarbitalla birlikdə va­l­proy turşusu və salisilatlar istifədə olun­duqda fenobarbitalın səviyyəsi 40% artır

FK506 (TACROLİMUS)

Sinonim: FK506

Nümunə növü: EDTA-lı tam qan

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman pre­pa­ratının vaxtı və dozası bildirilmə­lidir

İş prinsipi: MEIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 5-20 ng/mL
Toksiki konsentrasiya >40 ng/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

GABAPENTİN

Sinonim: Neurontin

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin son dərman istifadə vaxtı və dozası bildirilməlidir.

İş prinsipi: HPLC

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 2-12 μg/mL
Toksik konsentrasiya >25 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şahidəsində istifadə olunur

KARBAMAZEPİN

Sinonim: Tegretol

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı:300μL

Nümunənin alınma qaydası:  Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman pre­pa­ratının vaxtı və dozası bildiril­məlidir

İş prinsipi: FPIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz

Referens:

Terapevtik konsantrasiya 4-10 μg/mL
Toksik konsantrasiya :> 15 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

KLONAZEPAM

Sinonim: Rivotril

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin son qəbul etdiyi dərman pre­pa­ratının vaxtı və dozası bildiril­məlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 27-75 ng/mL
Toksik konsentrasiya >80 ng/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin təyinində istifadə olunur

LAMİCTAL (LAMOTRİGİNE)

Sinonim: Lamictal

Nümunə növü:  Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Nümunənin alınma qaydası:  Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman preparatının istifadə vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 0.5-4.0 μg/mL
Toksik konsentrasiya > 8.0 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şa­hidəsində istifadə olunur

LAMOTRİGİNE

Sinonim: Lamictal

Nümunə növü:  Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Nümunənin alınma qaydası:  Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman preparatının istifadə vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 0.5-4.0 μg/mL
Toksik konsentrasiya > 8.0 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şa­hidəsində istifadə olunur

Lİ (LİTİUM)

Sinonim: Li

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Nünumənin alınma qaydası: Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman preparatının vaxtı və dozası bildi­rilməlidir

Xəstənin hazırlanması: Nümunə son dozadan ən azı 12 saat sonra alınmalıdır

İş prinsipi: AAS

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 0.5-1.0 mEq/L
Toksiki konsentrasiya >2.0 mEq/L

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

LİTİUM

Sinonim: Li

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Nünumənin alınma qaydası: Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman preparatının vaxtı və dozası bildi­rilməlidir

Xəstənin hazırlanması: Nümunə son dozadan ən azı 12 saat sonra alınmalıdır

İş prinsipi: AAS

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 0.5-1.0 mEq/L
Toksiki konsentrasiya >2.0 mEq/L

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

LUMİNAL (FENOBARBİTAL)

Sinonim: Luminal

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

Nümunənin alınma qaydası:  Xəs­tə­nin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: FPIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 10-40 μg/mL
Toksiki konsentrasiya > 40 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şahidəsində istifadə olunur (Bax Cəd­vəl-20). Fenobarbitalla birlikdə va­l­proy turşusu və salisilatlar istifədə olun­duqda fenobarbitalın səviyyəsi 40% artır

METOTREKSAT

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman pre­paratının vaxtı və dozası bildi­ril­məlidir. Nümunə alındıqdan sonra ən qısa müddətdə plazması ayrılaraq, soyuq şəraitdə və qaranlıqda labo­ratoriyaya göndərilməlidir. Zəif do­zalı dərman preparatı istifadəsindən (IV və ya PO) 0.5 və 2 saat, yüksək dozalı infuziyalarda isə 24, 48 və 72 saat sonra nümunə alınmalıdır

İş prinsipi:FPIA

Referens:4-6 saata 50 mg/m2 -15 mg/m2 doza IV infuziya şəklində tətbiq olunduqda;

Terapevtik konsentrasiya 24. Satda 5.0-10.0 μmol/L
Saatda 0.5-1.0 μmol/L
Saatda <0.2 μmol/L
Toksiki konsentrasiya 24 Saatda >10.0 μmol/L
48 Saatda >1.0 μmol/L
72 Saatda >0.2 μmol/L

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

OXCARBAZEPİNE

Sinonim:Trileptal

Nümunə növü:  Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı:500 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman pre­paratının vaxtı və dozası bildiril­məlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:Terapevtik konsantrasiya: 15-35 μg/ mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN)

Sinonim: Parasetamol

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: Fermentativ

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 10-30 μg/mL
Toksik konsantrasiya >200 μg/mL (dərman qəbulundan 4 saat sonra)
>100 μg/mL (dərman qəbulundan 8 saat sonra)
>50 μg/mL (dərman qəbulundan 12 saat sonra)

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

PETİMİT (ETOSUKSİMİD)

Sinonim: Petimit

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

İşləmə zamanı: Cümə

Nəticə vermə zamanı: Həmin gün saat 18.00

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tə­nin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:

Terapevtikkonsentrasiya 40-100μg/mL
Toksikkonsentrasiya >150μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şahidəsində istifadə olunur

PRİMİDON

Sinonim: Mysoline

Nümunə növü:  Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəstənin qəbul etdiyi dərman prepa­ratının son istifadə zamanı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: FPIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 5-12 μg/mL
Toksiki konsentrasiya: >15 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

RİVOTRİL (KLONAZEPAM)

Sinonim: Rivotril

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin son qəbul etdiyi dərman pre­pa­ratının vaxtı və dozası bildiril­məlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 27-75 ng/mL
Toksik konsentrasiya >80 ng/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin təyinində istifadə olunur

SABRİL (VİGABATRİN)

Sinonim: Sabril

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Nümunə alınma qaydası: Xəstənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:Terapevtik konsentrasiya: 2-40 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

SALİSİL TURŞUSU (SALİSİLAT)

Sinonim: Asetilsalisil turşusu; ASA; Salisil turşusu

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Fermentativ

Referens:

Analgetik konsentrasiya 30-100 μg/mL
İltihab əleyhinə konsentrasiya  150-300 μg/mL
Toksik konsentrasiya >300 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şa­hidəsində istifadə olunur

SALİSİLAT

Sinonim: Asetilsalisil turşusu; ASA; Salisil turşusu

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Fermentativ

Referens:

Analgetik konsentrasiya 30-100 μg/mL
İltihab əleyhinə konsentrasiya  150-300 μg/mL
Toksik konsentrasiya >300 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin mü­şa­hidəsində istifadə olunur

SİKLOSPORİN

Sinonim: Sandomim

Nümunə növü: EDTA-lı tam qan

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

Nümunənin alınma qaydası: Xə­sənin ən son istifadə etdiyi dərman preparatının zamanı və dozası bildirilməlidir

Xəstənin hazırlanması: C-0 sə­viy­yəsi təyin ediləcəkdirsə nümunə son dozadan 12 saat sonra alınmalıdır

İş prinsipi: FPIA

Referens: C-0 səviyyəsi üçün tera­pevtik konsentrasiya 150-500 ng/mL-dir. C-2 səviyyəsi üçün isə xəstə və transplantasiyadan asılı olaraq referens aralığı müxtəliflik  göstərir

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

SİROLİMUS

Sinonim: Rapamune

Nümunə növü: EDTA-lı tam qan

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

İş prinsipi: HPLC

Referens: 4-12 ng/mL
Bu göstərici böyrək transplanta­si­yasından sonra, sirolimusun siklo­sporin ilə kombinasiya olunmuş müalicəsi təyin olunan xəstələr üçün qüvvədədir. Digər orqan transplan­tasiyaları və dərman kombi­nasiyalarından asılı olaraq referens dəyişə bilər. Müayinənin HPLC/UV metodu ilə icra olunduğu müşahidə altında olan xəstələrdə nəzərə alınmalıdır

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

TACROLIMUS

inonim: FK506

Nümunə növü: EDTA-lı tam qan

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman pre­pa­ratının vaxtı və dozası bildirilmə­lidir

İş prinsipi: MEIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 5-20 ng/mL
Toksiki konsentrasiya >40 ng/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

TEGRETOL (KARBAMAZEPİN)

Sinonim: Tegretol

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı:300μL

Nümunənin alınma qaydası:  Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman pre­pa­ratının vaxtı və dozası bildiril­məlidir

İş prinsipi: FPIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz

Referens:

Terapevtik konsantrasiya 4-10 μg/mL
Toksik konsantrasiya :> 15 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

TEOFİLİN

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

Xəstənin hazırlanması: Nümunə oral istifadədən 2 saat, venadaxili istifadədən isə 30 dəqiqə sonra alınmalıdır

İş prinsipi: FPIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 10-20 μg/mL
Toksik konsentrasiya >20 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin tə­yi­nində istifadə olunur

TOPİRAMAT

Sinonim: Topomax

Nümunə növü:  Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

İş prinsipi: FPIA

Referens: 5-20 μg/mL (Çoxsaylı dər­man istifadəsində topiramat sə­viy­yəsi üçün hədəf dəyər 5-20 μg/mL göstərilir. Dərmən səviyyəsi qiymətlən­dirilərkən yanaşı istifadə olu­nan digər dərmanlar, yaş və böy­rək funksiyaları da nəzərə alın­malıdır)

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

TRİLEPTAL (OXCARBAZEPİNE)

Sinonim:Trileptal

Nümunə növü:  Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı:500 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin qəbul etdiyi son dərman pre­paratının vaxtı və dozası bildiril­məlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:Terapevtik konsantrasiya: 15-35 μg/ mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

VALPROY TURŞUSU

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

Nümunənin alınma qaydası: Xəs­tənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: FPIA

Referens:

Terapevtik konsentrasiya 50-100 μg/mL
Toksiki konsentrasiya >100 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin muşahidəsində  istifadə olunur

VİGABATRİN

Sinonim: Sabril

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Nümunə alınma qaydası: Xəstənin ən son qəbul etdiyi dərmanın vaxtı və dozası bildirilməlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens: Terapevtik konsentrasiya: 2-40 μg/mL

İstifadəsi: Dərman səviyyəsinin müşahidəsində istifadə olunur

Dərman səviyyələri testlər qrupu

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!