ALFA-FETOPROTEİN (AMNİON MAYESİ)

Nümunə növü: Amnion mayesi

Nümunə qabı: Gelsiz düz sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

Nümunənin alınma qaydası: Nü­mu­nə müalicə həkimi tərəfindən gö­türülməli və  ikinci trimestr skrininq testi anket forması  ilə birgə göndə­ril­məlidir

İş prinsipi: MEIA

Referens: Laboratoriya ilə əlaqə saxlamaq lazımdır

İstifadəsi: Serumda AFP səviyyəsi yüksək çıxan hamilələrdə döldəki nevroloji qüsurların diaqnostikası üçün istifadə olunur. Skrininq testdir, nəticənin neqativ çıxması döldə nev­roloji qüsurların olmasını inkar et­mir. Pozitiv nəticələr asetilxo­li­nesteraza və fetal hemoqlobinin təyi­ni ilə təsdiqlənməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, amnion mayesində AFP-nin təyini zamanı fetal qan konta­minasiyası olarsa, yalançı pozitivlik ehtimalı arta bilər. Həmçinin bir sıra xoşxassəli hallarda da yalançı yüksək nəticələr əldə oluna bilər

ALFA-FETOPROTEİN (HAMİLƏLİK)

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Nümunənin alınma qaydası: Nü­mu­nənin hamiləliyin  15-19-cu həf­tə­lərində alınması daha məqsədə­uy­ğundur. 15-21 həftəlik hamiləliklər zamanı MoM dəyəri ve­rilə bilər. Ris­kin qiymətlən­dirilməsi üçün ikinci trimestr skrininq testi anket forması doldurulmalıdır

İş prinsipi: MEIA

Referens: Nəticədə göstərilir

İstifadəsi: Döldəki nevroloji qüsur­ları təyin etmək  üçün prenatal skri­ninq testidir. Bəzi yanaşmalara görə I trimestr skrininq testindən sonra II trimestrdə yalnız AFP-nin müayinəsi kifayətdir. Bu xəstələrdə AFP MoM dəyəri və NTD üçün hesablanan risk  nəticədə bildirilir. Həmçinin yaş və AFP səviyyəsinə görə hesablanan  Down  sindromu   riski də nəticədə yer alır

BİRİNCİ TRİMESTR SKRİNİNQ TESTİ

Sinonim: İkili skrininq  testi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Test tərkibi: Sərbəst β-hCG, PAPP-A və USG ilə əldə olunan nuchal translucency (NT) ölçülməsi istifadə olunaraq trisomiya  21-in (Daun) riskinin kəmiyyətcə təyini

Nümunənin alınma qaydası: Ha­miləliyin 11-14-cü həftələri arasında nümunə alınmalıdır. Birinci tremestr skrininq testindəki risk hesabla­ma­larında istifadə olunacaq məlumat­ların düzgünlüyü çox əhəmiyyətlidir. Riskin hesablaması üçün lazım olan məlumatlar aşağıdakılardır:

 • Doğum tarixi,
 • Hamilə qaldığı vaxtdakı bədən çəkisi,
 • Son mensturasiya tarixi,
 • Sonuncu ultrasəs müayinəsinin tarixi,
 • Sonuncu ultrasəs müayinəsinə görə hamiləliyin həftəsi (CRL-yə görə),
 • Sonuncu ultrasəs müayinəsinə əsa­sən ölçülən NT,
 • Döl sayı,
 • İnsulin istifadə olunan şəkərli diabetin olması,
 • Xəstənin və həkiminin adı və telefon nömrəsi

İş prinsipi: FIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq və münasib olmayan sınaq şüşəsinə alınmış nümunələr

Referens: Nəticədə bildirilir

İstifadəsi: Trisomiya 21 üçün ha­mi­ləliyin erkən mərhələsində (11 həftə-13 həftə 6 gün) aparılan prenatal skrininq testdir. Ananın serumunda sərbəst β-hCG və PAPP-A konsen­trasiyası ilə yüksək həssaslıqlı USM istifadə olunaraq ölçülən nuchal trans­lucensy (NT-ənsə şəffaflığı) nəticəsi, hamiləliyin həftəsi, ananın yaşı və digər məlumatlarla kombi­na­siya edilərək kəmiyyətcə risk qiy­mətlən­diril­məsi aparılır. Bu, skrininq testi olduğundan, normal nəticələr dölün hər hansı bir qüsur daşı­ma­dığını birmənalı təsdiq etmir.  Eyni zamanda anormal test nəticələrinin də dəqiqləşdirilməsi üçün genetik müayinələrə ehtiyac vardır

İKİNCİ TRİMESTER SKRİNİNQ TESTİ (ÜÇLÜ SKRİNİNQ TESTİ)

Sinonim: Triple test

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Testin tərkibi: AFP, hCG, uE3 tə­yini və kantitativ risk müəyyən etmə

Nümunənin alınma qaydası: Nü­mu­nə hamiləliyin 14-24 cü həftə­lərində alınmalıdır. Üçlü skrininq tes­tindəki risk hesablanmalarında is­ti­fadə olunacaq məlumatların doğ­ru­luğu çox əhəmiyyətlidir. Risk hesab­laması üçün lazım olam məlumatlar aşağıdakılardır:

 • Doğum tarixi,
 • Hamilə qaldığı vaxtdakı çəkisi,
 • Son menstruasiya tarixi,
 • Ən son olunan USM-in tarixi,
 • Ən son olunan USM-ə görə ha­miləliyin həftəsi (CRL-yə görə ),
 • Ən son olunan USM-də ölçülən NT,
 • Döl sayı,
 • İnsulin istifadə olunan şəkərli diabetin olması,
 • Ailədə NTD anamnezi
 • Xəstənin və həkiminin adı və te­lefon nömrəsi

İş prinsipi: MEIA + FIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Göstərilmiş hamiləlik həftələrinin xaricindəki və ya uyğun olmayan sınaq şüşəsinə alınmış nümunələr

Referens: NTD üçün 1/1000, Tri­somiya 21 üçün 1/270 və Trisomiya 18 üçün 1/100-dən yüksək nəticələr riskli kimi qəbul edilir

İstifadəsi: Döldəki nevroloji de­fekt­lər, trisomiya 21 və trisomiya 18 üçün prenatal skrininq testdir. Döl­dəki nevroloji defektlər üçün AFP, trisomiya 21 və trisomiya 18 üçün AFP, uE3 və hCG-nin hamiləlik həftəsinə görə nəticələri, ananın yaşı ilə kombinasiya edilərək kəmiyyətcə risk təyini aparıla bilər. Bunun skri­ninq test olduğu unudulma­malıdır. Normal nəticələr dölün hər hansı de­fekt daşımadığı mənasına gəlmədiyi kimi, anormal nəticələrin də də­qiq­ləşdirilməsi üçün genetik müa­yi­nələrə ehtiyac vardır. Müayinə üçün 16-18-ci hamiləlik həftəsi idealdır, lakin 14-24-cü həftələrdə müayinə aparıla bilər

TRİPLE TEST (ÜÇLÜ SKRİNİNQ TESTİ)

Sinonim: Triple test

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Testin tərkibi: AFP, hCG, uE3 tə­yini və kantitativ risk müəyyən etmə

Nümunənin alınma qaydası: Nü­mu­nə hamiləliyin 14-24 cü həftə­lərində alınmalıdır. Üçlü skrininq tes­tindəki risk hesablanmalarında is­ti­fadə olunacaq məlumatların doğ­ru­luğu çox əhəmiyyətlidir. Risk hesab­laması üçün lazım olam məlumatlar aşağıdakılardır:

 • Doğum tarixi,
 • Hamilə qaldığı vaxtdakı çəkisi,
 • Son menstruasiya tarixi,
 • Ən son olunan USM-in tarixi,
 • Ən son olunan USM-ə görə ha­miləliyin həftəsi (CRL-yə görə ),
 • Ən son olunan USM-də ölçülən NT,
 • Döl sayı,
 • İnsulin istifadə olunan şəkərli diabetin olması,
 • Ailədə NTD anamnezi
 • Xəstənin və həkiminin adı və te­lefon nömrəsi

İş prinsipi: MEIA + FIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Göstərilmiş hamiləlik həftələrinin xaricindəki və ya uyğun olmayan sınaq şüşəsinə alınmış nümunələr

Referens: NTD üçün 1/1000, Tri­somiya 21 üçün 1/270 və Trisomiya 18 üçün 1/100-dən yüksək nəticələr riskli kimi qəbul edilir

İstifadəsi: Döldəki nevroloji de­fekt­lər, trisomiya 21 və trisomiya 18 üçün prenatal skrininq testdir. Döl­dəki nevroloji defektlər üçün AFP, trisomiya 21 və trisomiya 18 üçün AFP, uE3 və hCG-nin hamiləlik həftəsinə görə nəticələri, ananın yaşı ilə kombinasiya edilərək kəmiyyətcə risk təyini aparıla bilər. Bunun skri­ninq test olduğu unudulma­malıdır. Normal nəticələr dölün hər hansı de­fekt daşımadığı mənasına gəlmədiyi kimi, anormal nəticələrin də də­qiq­ləşdirilməsi üçün genetik müa­yi­nələrə ehtiyac vardır. Müayinə üçün 16-18-ci hamiləlik həftəsi idealdır, lakin 14-24-cü həftələrdə müayinə aparıla bilər

ÜÇLÜ SKRİNİNQ TESTİ

Sinonim: Triple test

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

Testin tərkibi: AFP, hCG, uE3 tə­yini və kantitativ risk müəyyən etmə

Nümunənin alınma qaydası: Nü­mu­nə hamiləliyin 14-24 cü həftə­lərində alınmalıdır. Üçlü skrininq tes­tindəki risk hesablanmalarında is­ti­fadə olunacaq məlumatların doğ­ru­luğu çox əhəmiyyətlidir. Risk hesab­laması üçün lazım olam məlumatlar aşağıdakılardır:

 • Doğum tarixi,
 • Hamilə qaldığı vaxtdakı çəkisi,
 • Son menstruasiya tarixi,
 • Ən son olunan USM-in tarixi,
 • Ən son olunan USM-ə görə ha­miləliyin həftəsi (CRL-yə görə ),
 • Ən son olunan USM-də ölçülən NT,
 • Döl sayı,
 • İnsulin istifadə olunan şəkərli diabetin olması,
 • Ailədə NTD anamnezi
 • Xəstənin və həkiminin adı və te­lefon nömrəsi

İş prinsipi: MEIA + FIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Göstərilmiş hamiləlik həftələrinin xaricindəki və ya uyğun olmayan sınaq şüşəsinə alınmış nümunələr

Referens: NTD üçün 1/1000, Tri­somiya 21 üçün 1/270 və Trisomiya 18 üçün 1/100-dən yüksək nəticələr riskli kimi qəbul edilir

İstifadəsi: Döldəki nevroloji de­fekt­lər, trisomiya 21 və trisomiya 18 üçün prenatal skrininq testdir. Döl­dəki nevroloji defektlər üçün AFP, trisomiya 21 və trisomiya 18 üçün AFP, uE3 və hCG-nin hamiləlik həftəsinə görə nəticələri, ananın yaşı ilə kombinasiya edilərək kəmiyyətcə risk təyini aparıla bilər. Bunun skri­ninq test olduğu unudulma­malıdır. Normal nəticələr dölün hər hansı de­fekt daşımadığı mənasına gəlmədiyi kimi, anormal nəticələrin də də­qiq­ləşdirilməsi üçün genetik müa­yi­nələrə ehtiyac vardır. Müayinə üçün 16-18-ci hamiləlik həftəsi idealdır, lakin 14-24-cü həftələrdə müayinə aparıla bilər

Daun paneli testlər qrupu

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!