25-HİDROKSİ XOLEKALSİFEROL (VİTAMİN D3)

Sinonim: 25-Hidroksi xolekal­si­ferol; 25 (OH) Kalsiferol; Kalsiferol

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı:200 μL

İş prinsipi: RIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: 10-40 ng/mL

İstifadəsi: Kalsium və fosfor me­tobolizması üçün çox əhəmiyyətlidir. Plazmadakı səviyyəsi şəxsin qida ilə qəbul etdiyi D vitamininin səviy­yəsini göstərir. Qida ilə az qəbulu, bəzi qaraciyər xəstəlikləri, Vit D 25 hidroksilaza fermentinin aktivliyinin azalması və qeyri tropik sprue ilə əlaqəli malabsorbsiyalarda serumda vitamin D səviyyəsi azalır (Həm­çi­nin Bax1,25-dihidroksi vitamin D3)

AKTİV VİTAMİN D3 (VİTAMİN 3 -1.25 DİHİDROKSİ XOLEKALSİFEROL)

Sinonim: Aktiv vitamin D3

Nümunə növü: Serum (dondu­ru­la­raq saxlanılmalı və göndərilməlidir)

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüºəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

Nümunədən imtina səbəbləri: Serum nümunəsinin dondurulmadan göndərilməsi

İş prinsipi: RIA

Referens: 30-65 pg/mL

İstifadəsi:Vitamin D3-ün orqanizm­dəki aktiv formasıdır. Hiperkal­sie­mi­yanın differensiasiyasında istifadə olu­nur. Xroniki böyrək çatışmazlığı və hipoparatiroidizimdə 1,25 vitamin D3 səviyyəsi azalır, sarkoidoz, bədxas­səli törəmələr və ilkin hiperparatiroidizimdə yüksək olur. Həmçinin Ca  çatışmazlığı, uşaq­larda, hamilələrdə və laktasiya döv­ründə də 1,25 vitamin D3 səviyyəsi artır.Yaşlılarda isə 1,25 vitamin D3 səviyyəsi az olur

ALFA-TOKOFEROL (VİTAMİN E)

Sinonim: ά-Tokoferol; ά-T; Alfa-tokoferol

Nümunə növü: Serum (işıqdan qorunaraq göndərilməlidir)

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

İş prinsipi: HPLC

Referens:

<1 yaş 0.25-0.37 mg/dL
2-12 yaş 0.30-0.90 mg/dL
13-15 yaş 0.60-1.00 mg/dL
>15 yaş 0.50-1.80 mg/dL

İstifadəsi: E vitamini, lipid mem­branlarındakı doymamış yağ tur­şu­ları üçün antioksidantdır. Malab­sorbsiya, vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlar və abettalipoproteinemiyada vitamin E səviyyəsi az olur. Həd­dindən artıq E vitamini artıqlığı isə adətən hiperlipidemiya ilə əlaqəli olur. Yağda həll olan vitamin oldu­ğundan serumdakı lipid səviyyəsinin təsirinə məruz qalır. Buna görə də vitamin E/lipid nisbəti serum vitamin E  səviyyəsinin qiymətlən­diril­mə­sin­də daha yaxşı göstəricidir.
Vitamin E/ümumi xolles­terol+triq­liserid=1.4-5.7
Vitamin E/ümumi lipid
>0.6 (uşaqlar)
>0.8(böyüklər) olmalıdır

ASKORBİN TURŞUSU (VİTAMİN C)

Sinonim: Askorbin turşusu

Nümunə növü: Çökdürülmüş plaz­ma (nümunə göndərmək üçün labo­ratoriya ilə əlaqə saxlayın)

Nümunə qabı: Bənövşəyi/yaşıl qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

Xəstənin hazırlanması: Nümunənin alınması üşün 10 saatlıq səhər aclığı lazımdır. Həmçinin son 24 saatda vitamin istifadə olunma­malıdır

İş prinsipi: HPLC

Referens: 0.5-1.8 mg/dL

İstifadəsi: C vitamini çatışmazlığı və artıqlığının qiymətlərni­diril­mə­sin­də istifadə olunur. Vitamin C neyro­peptidlər, adrenal kortikal steroid hormonlar, tropokollagen-kollagen çev­rilməsi və tirozin və fol meto­bolizmasında rol oynayır

KALSİFEROL (VİTAMİN D3)

Sinonim: 25-Hidroksi xolekal­si­ferol; 25 (OH) Kalsiferol; Kalsiferol

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı:200 μL

İş prinsipi: RIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: 10-40 ng/mL

İstifadəsi: Kalsium və fosfor me­tobolizması üçün çox əhəmiyyətlidir. Plazmadakı səviyyəsi şəxsin qida ilə qəbul etdiyi D vitamininin səviy­yəsini göstərir. Qida ilə az qəbulu, bəzi qaraciyər xəstəlikləri, Vit D 25 hidroksilaza fermentinin aktivliyinin azalması və qeyri tropik sprue ilə əlaqəli malabsorbsiyalarda serumda vitamin D səviyyəsi azalır (Həm­çi­nin Bax1,25-dihidroksi vitamin D3)

PRİDOKSİN (VİTAMİN B6)

Sinonim: Pridoksin

Nümunə növü: EDTA-lı plazma

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

Nümunə alınma qaydası: Nümunə alındıqdan sonra plazma hemolizə uğramadan dərhal ayrılaraaq dondu­rulmalı və işıqdan qorunmalıdır

İş prinsipi: HPLC

Referens: 13.6-18.0 mg/L

İstifadəsi: Zülal, karbohidrat və lipid metobolizmasında rol oynayan koenzimdir. Qida ilə qəbulunun çatışmazlığı çox nadir olur. Daha çox rast gəlinən çatışmazlıq səbəbi cycloserine, hydralazine, isoniazid və penisillamine kimi vitamin B6 üçün antoqonist dərmanların istifa­dəsidir. Xəstələrdə EEG dəyiş­kənliyi, dermatit və glossit kimi simptomlar müşahidə olunur

RETİNOL (VİTAMİN A)

Sinonim: Vit A; Retinol

Nümunə növü: Serum (nümunə işıqdan qorunaraq göndərilməlidir)

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

Nümunə alınma qaydası: Nümu­nənin alınması üçün 10 saatlıq aclıq lazımdır

Xəstənin hazırlanması: Son 24 saat ərzində spirtli içkilərdən istifadə edilməməlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:

<5 yaş 20-43 μg/dL
6-12 yaş 26-49 μg/dL
13-15 yaş 26-72 μg/dL
>15 yaş 30-80 μg/dL

İstifadəsi: Malabsorbsiya sindro­munun differensiasiyasında və A vitamininin səviyyəsinin qiymətlən­di­rilməsində istifadə olunur

RİBOFLAVİN (VİTAMİN B12)

Sinonim: Sianokobalamin

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: ECLIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həddən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens:

<7 gün 160-1300 pg/mL
>7 gün 197-866 pg/mL

İstifadəsi: Hematopoez və normal neyron fuksiyaları üçün Vit B12 lazımlıdır. Xroniki böyrək çatış­mazlığı, kəskin ürək çatışmazlığı, şəkərli diabet, kəskin mielositar leykoz, xronik mielositar leykoz, leykositoz, polistemia vera, qara­ciyər xəstəlikləri və zülal mal­nutriasiyasında qanda vitamin B12 səviyyəsi yüksək olur, intrensek faktor çatışmazlığı və malabsorbsya zamanı və vegeterianlarda vitamin B12 səviyyəsi az olur

SİANOKOBALAMİN (VİTAMİN B12)

Sinonim: Sianokobalamin

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: ECLIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həddən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens:

<7 gün 160-1300 pg/mL
>7 gün 197-866 pg/mL

İstifadəsi: Hematopoez və normal neyron fuksiyaları üçün Vit B12 lazımlıdır. Xroniki böyrək çatış­mazlığı, kəskin ürək çatışmazlığı, şəkərli diabet, kəskin mielositar leykoz, xronik mielositar leykoz, leykositoz, polistemia vera, qara­ciyər xəstəlikləri və zülal mal­nutriasiyasında qanda vitamin B12 səviyyəsi yüksək olur, intrensek faktor çatışmazlığı və malabsorbsya zamanı və vegeterianlarda vitamin B12 səviyyəsi az olur

TİAMİN (VİTAMİN B1)

Sinonim: Tiamin

Nümunə növü:  EDTA-lı tam qan

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

Nümunə alınma qaydası: Nümunə alındıqdan sonra dondurularaq saxlanılmalı və işıqdan qorunmalıdır

İş prinsipi: HPLC

Referens: 25-75 mg/L

İstifadəsi: Enerji istehsalı, lipid və asetilxolin sintezində rol oynayan vitamindir. Qida ilə qəbulunun azlığı və ya bağırsaqdan sorulmasındakı pozğunluqlar (Məs. alkoqolizm) ilə meydana çıxan xroniki B1 vitamini çatışmazlığı Beri-beri xəstəliyinə səbəb olur. Xəstələrdə sinir sistemi və kardiovaskulyar sistemə aid simptomlar müşahidə olunur

TOKOFEROL (VİTAMİN E)

Sinonim: ά-Tokoferol; ά-T; Alfa-tokoferol

Nümunə növü: Serum (işıqdan qorunaraq göndərilməlidir)

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

İş prinsipi: HPLC

Referens:

<1 yaş 0.25-0.37 mg/dL
2-12 yaş 0.30-0.90 mg/dL
13-15 yaş 0.60-1.00 mg/dL
>15 yaş 0.50-1.80 mg/dL

İstifadəsi: E vitamini, lipid mem­branlarındakı doymamış yağ tur­şu­ları üçün antioksidantdır. Malab­sorbsiya, vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlar və abettalipoproteinemiyada vitamin E səviyyəsi az olur. Həd­dindən artıq E vitamini artıqlığı isə adətən hiperlipidemiya ilə əlaqəli olur. Yağda həll olan vitamin oldu­ğundan serumdakı lipid səviyyəsinin təsirinə məruz qalır. Buna görə də vitamin E/lipid nisbəti serum vitamin E  səviyyəsinin qiymətlən­diril­mə­sin­də daha yaxşı göstəricidir.
Vitamin E/ümumi xolles­terol+triq­liserid=1.4-5.7
Vitamin E/ümumi lipid
>0.6 (uşaqlar)
>0.8(böyüklər) olmalıdır

VİTAMİN A

Sinonim: Vit A; Retinol

Nümunə növü: Serum (nümunə işıqdan qorunaraq göndərilməlidir)

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

Nümunə alınma qaydası: Nümu­nənin alınması üçün 10 saatlıq aclıq lazımdır

Xəstənin hazırlanması: Son 24 saat ərzində spirtli içkilərdən istifadə edilməməlidir

İş prinsipi: HPLC

Referens:

<5 yaş 20-43 μg/dL
6-12 yaş 26-49 μg/dL
13-15 yaş 26-72 μg/dL
>15 yaş 30-80 μg/dL

İstifadəsi: Malabsorbsiya sindro­munun differensiasiyasında və A vitamininin səviyyəsinin qiymətlən­di­rilməsində istifadə olunur

VİTAMİN B1

Sinonim: Tiamin

Nümunə növü:  EDTA-lı tam qan

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

Nümunə alınma qaydası: Nümunə alındıqdan sonra dondurularaq saxlanılmalı və işıqdan qorunmalıdır

İş prinsipi: HPLC

Referens: 25-75 mg/L

İstifadəsi: Enerji istehsalı, lipid və asetilxolin sintezində rol oynayan vitamindir. Qida ilə qəbulunun azlığı və ya bağırsaqdan sorulmasındakı pozğunluqlar (Məs. alkoqolizm) ilə meydana çıxan xroniki B1 vitamini çatışmazlığı Beri-beri xəstəliyinə səbəb olur. Xəstələrdə sinir sistemi və kardiovaskulyar sistemə aid simptomlar müşahidə olunur

VİTAMİN B12

Sinonim: Sianokobalamin

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: ECLIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həddən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens:

<7 gün 160-1300 pg/mL
>7 gün 197-866 pg/mL

İstifadəsi: Hematopoez və normal neyron fuksiyaları üçün Vit B12 lazımlıdır. Xroniki böyrək çatış­mazlığı, kəskin ürək çatışmazlığı, şəkərli diabet, kəskin mielositar leykoz, xronik mielositar leykoz, leykositoz, polistemia vera, qara­ciyər xəstəlikləri və zülal mal­nutriasiyasında qanda vitamin B12 səviyyəsi yüksək olur, intrensek faktor çatışmazlığı və malabsorbsya zamanı və vegeterianlarda vitamin B12 səviyyəsi az olur

VİTAMİN B2

Sinonim: Riboflavin

Nümunə növü: EDTA-lı tam qan

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

İş prinsipi: HPLC

Referens: 137-370 mg/L

İstifadəsi: Alkoqolizm, hipoti­ro­i­dizm, qaraciyər xəstəlikləri, ano­reksiya, malobsorbsiya və yenido­ğulmuşların sarılığının fototerapiya ilə müalicəsi zamanı vitamin B2 səviyəsi azalır

VİTAMİN B6

Sinonim: Pridoksin

Nümunə növü: EDTA-lı plazma

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

Nümunə alınma qaydası: Nümunə alındıqdan sonra plazma hemolizə uğramadan dərhal ayrılaraaq dondu­rulmalı və işıqdan qorunmalıdır

İş prinsipi: HPLC

Referens: 13.6-18.0 mg/L

İstifadəsi: Zülal, karbohidrat və lipid metobolizmasında rol oynayan koenzimdir. Qida ilə qəbulunun çatışmazlığı çox nadir olur. Daha çox rast gəlinən çatışmazlıq səbəbi cycloserine, hydralazine, isoniazid və penisillamine kimi vitamin B6 üçün antoqonist dərmanların istifa­dəsidir. Xəstələrdə EEG dəyiş­kənliyi, dermatit və glossit kimi simptomlar müşahidə olunur

VİTAMİN C

Sinonim: Askorbin turşusu

Nümunə növü: Çökdürülmüş plaz­ma (nümunə göndərmək üçün labo­ratoriya ilə əlaqə saxlayın)

Nümunə qabı: Bənövşəyi/yaşıl qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

Xəstənin hazırlanması: Nümunənin alınması üşün 10 saatlıq səhər aclığı lazımdır. Həmçinin son 24 saatda vitamin istifadə olunma­malıdır

İş prinsipi: HPLC

Referens: 0.5-1.8 mg/dL

İstifadəsi: C vitamini çatışmazlığı və artıqlığının qiymətlərni­diril­mə­sin­də istifadə olunur. Vitamin C neyro­peptidlər, adrenal kortikal steroid hormonlar, tropokollagen-kollagen çev­rilməsi və tirozin və fol meto­bolizmasında rol oynayır

VİTAMİN D3

Sinonim: 25-Hidroksi xolekal­si­ferol; 25 (OH) Kalsiferol; Kalsiferol

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı:200 μL

İş prinsipi: RIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: 10-40 ng/mL

İstifadəsi: Kalsium və fosfor me­tobolizması üçün çox əhəmiyyətlidir. Plazmadakı səviyyəsi şəxsin qida ilə qəbul etdiyi D vitamininin səviy­yəsini göstərir. Qida ilə az qəbulu, bəzi qaraciyər xəstəlikləri, Vit D 25 hidroksilaza fermentinin aktivliyinin azalması və qeyri tropik sprue ilə əlaqəli malabsorbsiyalarda serumda vitamin D səviyyəsi azalır (Həm­çi­nin Bax1,25-dihidroksi vitamin D3)

VİTAMİN D3 (1,25- DİHİDROKSİ XOLEKALSİFEROL)

Sinonim: Aktiv vitamin D3

Nümunə növü: Serum (dondu­ru­la­raq saxlanılmalı və göndərilməlidir)

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüºəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

Nümunədən imtina səbəbləri: Serum nümunəsinin dondurulmadan göndərilməsi

İş prinsipi: RIA

Referens: 30-65 pg/mL

İstifadəsi:Vitamin D3-ün orqanizm­dəki aktiv formasıdır. Hiperkal­sie­mi­yanın differensiasiyasında istifadə olu­nur. Xroniki böyrək çatışmazlığı və hipoparatiroidizimdə 1,25 vitamin D3 səviyyəsi azalır, sarkoidoz, bədxas­səli törəmələr və ilkin hiperparatiroidizimdə yüksək olur. Həmçinin Ca  çatışmazlığı, uşaq­larda, hamilələrdə və laktasiya döv­ründə də 1,25 vitamin D3 səviyyəsi artır.Yaşlılarda isə 1,25 vitamin D3 səviyyəsi az olur

VİTAMİN E

Sinonim: ά-Tokoferol; ά-T; Alfa-tokoferol

Nümunə növü: Serum (işıqdan qorunaraq göndərilməlidir)

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

İş prinsipi: HPLC

Referens:

<1 yaş 0.25-0.37 mg/dL
2-12 yaş 0.30-0.90 mg/dL
13-15 yaş 0.60-1.00 mg/dL
>15 yaş 0.50-1.80 mg/dL

İstifadəsi: E vitamini, lipid mem­branlarındakı doymamış yağ tur­şu­ları üçün antioksidantdır. Malab­sorbsiya, vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlar və abettalipoproteinemiyada vitamin E səviyyəsi az olur. Həd­dindən artıq E vitamini artıqlığı isə adətən hiperlipidemiya ilə əlaqəli olur. Yağda həll olan vitamin oldu­ğundan serumdakı lipid səviyyəsinin təsirinə məruz qalır. Buna görə də vitamin E/lipid nisbəti serum vitamin E  səviyyəsinin qiymətlən­diril­mə­sin­də daha yaxşı göstəricidir.
Vitamin E/ümumi xolles­terol+triq­liserid=1.4-5.7
Vitamin E/ümumi lipid
>0.6 (uşaqlar)
>0.8(böyüklər) olmalıdır

Vitaminlər testlər qrupu

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!