Bioloji kimya (biokimya) – canlı orqanizmlərdəki maddələrin kimyəvi tərkibini və xassələrini, onların çevrilmələrini və həm də orqanizmlərin həyat fəaliyyətinin əsasını təşkil edən kimyəvi prosesləri və maddələr mübadiləsini öyrənən elmdir.

Klinik biokimya laborator diaqnostikanın bölməsi olub  əsas məqsədləri bədən mayelərində biyokimyəvi göstəricilərin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən  müəyyən edilməsi, bu parametrlərdəki dəyişikliklərin təbiətinin, bir sıra fizioloji vəziyyətlərin öyrənilməsi və onların  qiymətləndirilməsidir.

Klinik biokimya hüceyrənin qida maddələrini qəbul edib  enerjiyə çevirməsini, yeni və kompleks molekulların sintezini, metabolitlərin xaric edilməsini, orqanizmdəki digər hüceyrələrlə qarşılıqlı təsirini öyrənir.

İnci Laboratoriyalarının Mərkəzi şöbəsində Biokimyəvi analizlər tam avtomat analizatorda (Roche, Cobas 6000) spektrofotometriya üsulu ilə həyata keçirilir.

TİBBİ BİOKİMYA

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!