Ümum Check Up paketi

 • AST
 • ALT
 • TSH
 • FT4
 • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) +EÇS
 • Sidiyin ümumi analizi
 • Nəcisin ümumi analizi
 • Koaquloqramma paketi
 • Bilirubin total
 • HDL-xolesterol
 • LDL-xolesterol
 • Triqliserid (total)
 • ALP (qələvi fosfotaza)
 • GGT (Qamma qlütamiltransferaza)
 • LDH (laktatdehidrogenaza)
 • HbA1c(qlikohemoqlobin)
 • Antistreptolizin-O (ASO)
 • Revmatoid faktor (RF)
 • C-reaktiv zülal (CRP)
 • Xolesterol total
 • Qlükoza (aclıq)
 • Amilaza
 • Kreatinin
 • Sidik turşusu
 • Natrium (Na)
 • Kalium (K)
 • Xlor (Cl)
 • Dəmir (Fe)
 • Hepatit B (HbsAg)
 • Hepatit C (Anti-HCV)

Ümum Check Up paketi

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!