ADENOVİRUS ANTİGENİ

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Kip qapaqlı qabda, soyuq şəraitdə göndərilməlidir

Nümunə miqdarı: 10 g

İş prinsipi: Lateks aqqlütinasiya

Referens: Neqativ

AMEB ANTİCİSİMİ

Sinonim: Entamoeba histoytica an­ticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 100 mL

İş prinsipi: dolayı hemaqqlütinasiya

İstifadəsi: Bağırsaqdan kənar ame­biazların (xüsusilə qaraciyər absesi) təyinində istifadə olunur. İstifadə olunan üsulun spesifikliyi yüksək, həssaslığı dəyişkəndir. Antici­sim­lə­rin yüksəlməsi qaraciyər  abseslə­rində 100%, ameb dizenteriyalarında isə 98% müşahidə olunur

AMEB ANTİGENİ

Sinonim: Entamoeba hystolytica an­tigeni (Həmçinin  Bax Nəcisdə para­zit antigenləri)

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Kip qapaqlı qabda 24 saatdan gec olmayaraq, soyuq şə­raitdə göndərilməlidir

Nümunə miqdarı: 10 g

İş prinsipi: EIA

ANTİ-HAV IGM

Sinonim: Hepatit A anticisimi IgM; HAV IgM

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqaiv

İstifadəsi: Kəskin HAV infeksiya­sının diaqnostikasında istifadə olu­nur. 15-45 günlük inkubasiya döv­rünü keçdikdən sonra simptomların üzə çıxması ilə birlikdə qanda tapılır və adətən pozitivlik 3-6 ay davam edir

ANTİ-HAV TOTAL (IGM + IGG)

Sinonim: Hepatit A anticisimləri– total;  HAV total

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

Nəticə vermə zamanı: 3 saat

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sa­rılıq

Referens: Neqaiv

İstifadəsi: Hepatit A-ya qarşı immunitetin olub-olmadığının qiy­mət­lən­dirilməsində istifadə olunur

ANTİ-HBC IGM

Sinonim: Hepatit B virusu özək (core) anticisimi IgM

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Kəskin HBV infek­si­ya­larının diaqnostikasında istifadə olu­nur. Simptomların üzə çıxması ilə bərabər qanda tapılır. Pəncərə döv­ründə serumda tapılan yeganə gös­tərici olduğundan, bu dövrdəki xəs­tələrin qiymətləndirilməsi üçün xü­susi əhəmiyyət kəsb edir

ANTİ-HBC TOTAL (IGM + IGG)

Sinonim: Hepatit B virusu özək (core) anticisimləri-total

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Əvvəllər HBV infeksi­ya­sının keçirilib-keçirilmədiyi haqqın­da məlumat verir. Anti-HBc IgM ilə birlikdə kəskin/xroniki HBV infek­si­yasının diferensial diaqnozu üçün qiymətlidir

ANTİ-HBE

Sinonim: Hepatit B virusu e anti­cisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HBV infeksiyasının mü­şa­hidəsində istifadə olunur. HBeAg itdikdən sonra serumda tapılır. Anti-Hbe pozitiv olan xroniki daşıyı­cı­la­rın qaraciyərinin həm histoloji müa­yi­nəsinin nəticələri, həm də funk­sional testləri adətən normal olur

ANTİ-HBS

Sinonim: HbsAb; Hepatit B-nin səthi antigeninə qarşı anticisimlər; Hepatit B s anticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HBV-yə qarşı immu­ni­tetin təyinində istifadə olunur. HBV infek­siyasının bitməsi ilə bərabər (HBsAg itdikdən sonra) anti-HBs əmələ gəlir. Həmçinin HBV-yə qarşı immuni­za­si­yadan (vaksinasiya) son­ra immunitetin təyinində də istifadə olunur

ANTİ-HCV

Sinonim: Hepatit C anticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HCV infeksiyasının diaq­nos­tikasında istifadə olunur. Adətən HCV infeksiyasının sonrakı (gec) dövr­lərində qanda tapılır. Qanda An­ti-HCV-nin mövcud olması inmmu­ni­teti təmin etmir. Pozitiv nəticələr di­gər müayinə üsulları ilə təsdiq­lən­məlidir

ANTİ-HDV

Sinonim: Delta anticisimi; Anti-Delta ; Hepatit D virusu anticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: EIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HDV infeksiyasının diaq­nostikasında istifadə olunur. Xüsu­silə stabil xroniki HBV infeksiyası olanlarda ani kəskinləşmə baş ver­dik­də delta anticisiminin varlığı araş­dırılmalıdır

BORRELİA BURGDORFERİ ANTİCİSİMİ

Sinonim: Lyme screen (total anticisim)

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi.

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: ELFA

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi: Borrelia burqdorferi-nin səbəb olduğu Lyme xəstəliyinin diaqnozunda istifadə olunur. Xəstəliyin ilkin mərhələsində yalançı neqativlik ola bilər. Anticisimlərin tədqiqində ilkin nəticələrin neqativ olmasına baxmayaraq, xəstəliyin başlanğıc mərhələdə olduğu düşü­nülürsə, 2-4 həftə sonra yeni qan nümunəsi ilə test təkrarlanmalıdır. Pozitiv nəticələr isə Western blot ilə dəqiqləşdirilməlidir. Sifilis, HIV və hiperqammaqlobulinemiya da antici­sim testində yalançı pozitivliklərə səbəb ola bilər

BORRELİA BURGDORFERİ WESTERN BLOT IGM VƏ IGG

Sinonim: Lyme xəstəliyi western blot

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 2 mL

İş prinsipi: Western blot

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

İstifadəsi: Lyme xəstəliyinin diaq­nozunda ilk növbədə skrininq test ilə total anticisimlərin axtarılması, sər­hədə yaxın və ya pozitiv nəticələrin isə western blot ilə təsdiqlənməsi tövsiyə olunur. Erkən mərhələdə isə xəstəliyin diaqnozunda birbaşa wes­tern blot üsulu istifadə oluna bilər. Bu halda neqativ nəticə alınarsa və klinik şübhə davam edərsə 2-4 həftə sonra test təkrarlanmalıdır

BRUCELLA ANTİHUMAN QLOBULİN

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum), Gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və kon­taminasiya

İstifadəsi: Xroniki brusellyoz za­manı IgG tipli natamam (blok edici) anticisimləri təyin edir

BRUCELLA AQQLÜTİNASİYA TESTİ (BRUCELLA RAYT)

Sinonim: Brucella aqqlütinasiya testi

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Brusellyoz xəstəliyinin diaqnozunda istifadə olunur

BRUCELLA AQQLÜTİNASİYA TESTİ (BRUCELLA RAYT)

Sinonim: Brucella aqqlütinasiya testi

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Brusellyoz xəstəliyinin diaqnozunda istifadə olunur

BRUCELLA IGM

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: 2-ME reduksiya

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Brucella IgM antici­simlərinin təyinində istifadə olunur.

BRUCELLA RAYT (WRIGHT)

Sinonim: Brucella aqqlütinasiya testi

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Brusellyoz xəstəliyinin diaqnozunda istifadə olunur

BRUCELLA SKRİNİNQ (ROSE-BENGAL)

Sinonim: Brucella slide testi

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi( BOM)

Nümunə miqdarı: 100 μL

İş prinsipi: Aqqlütasiya

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Brusellyoz xəstəliyinin diaqnozunda skrininq test kimi istifadə olunur

BRUCELLA SLIDE TEST (BRUCELLA SKRİNİNQ ROSE-BENGAL)

Sinonim: Brucella slide testi

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi( BOM)

Nümunə miqdarı: 100 μL

İş prinsipi: Aqqlütasiya

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Brusellyoz xəstəliyinin diaqnozunda skrininq test kimi istifadə olunur

CHLAMYDIA ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 100 μL

İş prinsipi: IFR

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sa­rılıq

İstifadəsi: Qadınlarda  servisit, ça­naq orqanlarının iltihabi xəstəlikləri, en­do­metrit, perihepatit və uretral sin­droma; kişilərdə qeyri-qonokok etiologiyalı uretrit və epididemitə; yeni doğulan­larda isə konyunktivit və pnevmo­ni­yaya səbəb olan bak­teriyaya qarşı əmələ gələn immuni­tetin təyinində istifadə olunur. Həm­çinin Chlamydia pneumonia və psittaci-yə qarşı əmələ gələn im­muniteti göstərir. Xlamidiya infek­si­yasının seroloji üsulla təyini; xla­mi­diya növləri arasında çarpaz reaktiv anticisimlərin varlığının, anti-xla­mi­diya anticisimlərinin qeyri-spe­sifik stimulyasiyasının və ya qarışıq xla­mi­diya növləri ilə əvvəllər qarşı­laş­manın ağırlaşması ola bilər. Bö­yük­lər­də anticisim pozitivliyi 50-78% ara­sında dəyişir. Xüsusilə IgM-də çaraz reaksiya daha çox müşahidə olunur

CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN A

Sinonim: Psevdomembranoz kolit seroloji testi

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: 20 g

İş prinsipi: EIA

İstifadəsi: Clostridium difficile,an­tibiotik qəbulu ilə əlaqədar ishal və psevdomembranoz kolitə səbəb olur. Eyni zamanda A və B toksini adlan­dırılan iki toksin ifraz edir. A toksini maye itkisi, selikli qişalarda zədə­lənmə və bağırsaq iltihabına səbəb olur. A toksininin nəcisdə tapılması ilə mövcud ishalın səbəbi məlum olur. İshalın başlamasından əvvəlki son 8 həftə müddətində antibiotik is­tifadə edənlər mütləq müayinə olunmalıdırlar. Bir çox hallarda Clostridium difficile daşıyıcılığına da rast gəlinir

CMV IGG AVİDLİK

Sinonim: Cytomegalovirus IgG avidite

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

İş prinsipi: ELFA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

İstifadəsi: CMV infeksiyasının  dölə təsir edib-etməməsinin müəyyən edilməsində istifadə olunur. CMV infeksiyasının təxmini başlanğıc tarixi haqqında informasiya verir. Beləliklə birincili infeksiyanın hamiləlik müddətində baş verib-vermədiyi, başqa sözlə, dölün CMV infeksiyası ilə zədələnmə ehtimalının varlığı qiymətləndirilir

CMV IGM VƏ IGG

Sinonim: Cytomegalovirus IgM və IgG

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 250 μL (serum), 100 μL (BOM)

İş prinsipi: ELFA (serum), İFR (BOM)

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

İstifadəsi: CMV infeksiyası adətən asimptomatik keçir. Transplantasiya xəstələri, xərçəng xəstələri və im­mun reaktivliyi zəifləmiş xəstələrdə isə ağır hepatit və retinit infek­si­yaları müşahidə oluna bilər. İm­mun­supressiv xəstələr CMV infeksi­yasına əsasən hemotransfuziya ilə yoluxur. Buna görə də, belə xəstələrə veriləcək qan nümunələrini CMV infeksiyasına görə yoxlanılmalıdır. Bundan başqa, ən çox rast gəlinən anadangəlmə virus infeksiyası oldu­ğundan hamilələrdə də yoxlanılması vacibdir. Ananın IgG anticisimiləri döl üçün qoruyucu deyil və CMV infeksiyası döldə qüsurlara səbəb ola bilər

CRYPTOSPORİDİUM ANTİGENİ

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Kip qapaqlı bir qabda ən gec 24 saat müddətində soyuq şəraitdə göndərilməlidir

Nümunə miqdarı: 10 g

İş prinsipi: EIA

CYTOMEGALOVİRUS IGG AVİDİTE (CMV IGG AVİDLİK)

Sinonim: Cytomegalovirus IgG avidite

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

İş prinsipi: ELFA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

İstifadəsi: CMV infeksiyasının  dölə təsir edib-etməməsinin müəyyən edilməsində istifadə olunur. CMV infeksiyasının təxmini başlanğıc tarixi haqqında informasiya verir. Beləliklə birincili infeksiyanın hamiləlik müddətində baş verib-vermədiyi, başqa sözlə, dölün CMV infeksiyası ilə zədələnmə ehtimalının varlığı qiymətləndirilir

CYTOMEGALOVİRUS IGM VƏ IGG (CMV IGM VƏ IGG)

Sinonim: Cytomegalovirus IgM və IgG

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 250 μL (serum), 100 μL (BOM)

İş prinsipi: ELFA (serum), İFR (BOM)

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

İstifadəsi: CMV infeksiyası adətən asimptomatik keçir. Transplantasiya xəstələri, xərçəng xəstələri və im­mun reaktivliyi zəifləmiş xəstələrdə isə ağır hepatit və retinit infek­si­yaları müşahidə oluna bilər. İm­mun­supressiv xəstələr CMV infeksi­yasına əsasən hemotransfuziya ilə yoluxur. Buna görə də, belə xəstələrə veriləcək qan nümunələrini CMV infeksiyasına görə yoxlanılmalıdır. Bundan başqa, ən çox rast gəlinən anadangəlmə virus infeksiyası oldu­ğundan hamilələrdə də yoxlanılması vacibdir. Ananın IgG anticisimiləri döl üçün qoruyucu deyil və CMV infeksiyası döldə qüsurlara səbəb ola bilər

DELTA ANTİCİSİMİ (HEPATİT D VİRUS ANTİCİSİMİ)

Sinonim: Delta anticisimi; Anti-Delta ; Hepatit D virusu anticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: EIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HDV infeksiyasının diaq­nostikasında istifadə olunur. Xüsu­silə stabil xroniki HBV infeksiyası olanlarda ani kəskinləşmə baş ver­dik­də delta anticisiminin varlığı araş­dırılmalıdır

DÜZ (BİRBAŞA) STREP A TESTİ

Sinonim: Strep A antigen testi

Nümunə növü: Əsnək materialı

Nümunə qabı: Steril tamponlu sınaq şüşəsi

İş prinsipi: İmmunoxromatoqrafik

Referens: Neqativ

İstifadəsi: A qrupundan olan beta hemolitik streptokokların antigen xüsusiyyətləri əsas götürülərək bu bakteriyalar təyin olunur

EBV EA ANTİCİSİMİ (EBV IGM VƏ IGG PROFİLLƏRİ)

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

Testin tərkibi: VCA gp 125,VCA p19, EBNA-1, p22 və EA-D

İş prinsipi: Immunobolt

Referens: Nəticədə bildirilir

İstifadəsi: EBV infeksiyası geniş ya­yılsa da, uşaqlarda ilkin infeksiya adətən asimptomatik keçir. Sonrakı yaş dövrlərində isə infeksion mono­nukleoz klinikası meydana çıxır. Cəmiyyətdə insanların yaşadığıı müddət ərzində EBV infeksiyası keçirmə ehtimalı 90%-dən çoxdur. EBV infeksiyasının diaqnozunu mü­əyyən etmək bəzən çox çətin olur. Diaqnostikasında seroloji üsullardan dah çox istifadə olunur. Bu testlər hər zaman xəstənin klinik əlamətləri nəzərə alınaraq qiymətlən­diril­məli­dir. Burkitt limfoması və nazofa­rin­geal karsinomada anticisim səviy­yələri uzun müddət yüksək qala bilər.

Klinik mərhələ Heterofil anticisim VCA IgM VVA IgG EBNA EA (D)
Şübhəli
Çox erkən mərhələ +/- +/- +/-
Erkən mərhələ + + + +/-
Mövcud infeksiya + + + +/- +/-
Keçirilmiş infeksiya + + +/-

EBV EBNA ANTİCİSİMİ (EBV IGM VƏ IGG PROFİLLƏRİ)

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

Testin tərkibi: VCA gp 125,VCA p19, EBNA-1, p22 və EA-D

İş prinsipi: Immunobolt

Referens: Nəticədə bildirilir

İstifadəsi: EBV infeksiyası geniş ya­yılsa da, uşaqlarda ilkin infeksiya adətən asimptomatik keçir. Sonrakı yaş dövrlərində isə infeksion mono­nukleoz klinikası meydana çıxır. Cəmiyyətdə insanların yaşadığıı müddət ərzində EBV infeksiyası keçirmə ehtimalı 90%-dən çoxdur. EBV infeksiyasının diaqnozunu mü­əyyən etmək bəzən çox çətin olur. Diaqnostikasında seroloji üsullardan dah çox istifadə olunur. Bu testlər hər zaman xəstənin klinik əlamətləri nəzərə alınaraq qiymətlən­diril­məli­dir. Burkitt limfoması və nazofa­rin­geal karsinomada anticisim səviy­yələri uzun müddət yüksək qala bilər.

Klinik mərhələ Heterofil anticisim VCA IgM VVA IgG EBNA EA (D)
Şübhəli
Çox erkən mərhələ +/- +/- +/-
Erkən mərhələ + + + +/-
Mövcud infeksiya + + + +/- +/-
Keçirilmiş infeksiya + + +/-

EBV IGM VƏ IGG PROFİLLƏRİ

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

Testin tərkibi: VCA gp 125,VCA p19, EBNA-1, p22 və EA-D

İş prinsipi: Immunobolt

Referens: Nəticədə bildirilir

İstifadəsi: EBV infeksiyası geniş ya­yılsa da, uşaqlarda ilkin infeksiya adətən asimptomatik keçir. Sonrakı yaş dövrlərində isə infeksion mono­nukleoz klinikası meydana çıxır. Cəmiyyətdə insanların yaşadığıı müddət ərzində EBV infeksiyası keçirmə ehtimalı 90%-dən çoxdur. EBV infeksiyasının diaqnozunu mü­əyyən etmək bəzən çox çətin olur. Diaqnostikasında seroloji üsullardan dah çox istifadə olunur. Bu testlər hər zaman xəstənin klinik əlamətləri nəzərə alınaraq qiymətlən­diril­məli­dir. Burkitt limfoması və nazofa­rin­geal karsinomada anticisim səviy­yələri uzun müddət yüksək qala bilər.

Klinik mərhələ Heterofil anticisim VCA IgM VVA IgG EBNA EA (D)
Şübhəli
Çox erkən mərhələ +/- +/- +/-
Erkən mərhələ + + + +/-
Mövcud infeksiya + + + +/- +/-
Keçirilmiş infeksiya + + +/-

EBV VCA ANTİCİSİMLƏRİ (EBV IGM VƏ IGG PROFİLLƏRİ)

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

Testin tərkibi: VCA gp 125,VCA p19, EBNA-1, p22 və EA-D

İş prinsipi: Immunobolt

Referens: Nəticədə bildirilir

İstifadəsi: EBV infeksiyası geniş ya­yılsa da, uşaqlarda ilkin infeksiya adətən asimptomatik keçir. Sonrakı yaş dövrlərində isə infeksion mono­nukleoz klinikası meydana çıxır. Cəmiyyətdə insanların yaşadığıı müddət ərzində EBV infeksiyası keçirmə ehtimalı 90%-dən çoxdur. EBV infeksiyasının diaqnozunu mü­əyyən etmək bəzən çox çətin olur. Diaqnostikasında seroloji üsullardan dah çox istifadə olunur. Bu testlər hər zaman xəstənin klinik əlamətləri nəzərə alınaraq qiymətlən­diril­məli­dir. Burkitt limfoması və nazofa­rin­geal karsinomada anticisim səviy­yələri uzun müddət yüksək qala bilər.

Klinik mərhələ Heterofil anticisim VCA IgM VVA IgG EBNA EA (D)
Şübhəli
Çox erkən mərhələ +/- +/- +/-
Erkən mərhələ + + + +/-
Mövcud infeksiya + + + +/- +/-
Keçirilmiş infeksiya + + +/-

ECHİNOCOCCUS SEROLOJİ TESTİ (KİST HİDATİK DOLAYI HEMAQQLÜTİNASİYA TESTİ)

Sinonim: Echinococcus seroloji testi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Exinokokkoz xəstəliyi üçün seroloji skrininq testi kimi is­tifadə olunur. Xəstəyə dair anam­nestik məlumatlar, klinik simptomlar və radioloji məlumatlara əsasən diaq­noz müəyyən edilir. Kollagen to­xuma xəstəlikləri, sirroz, şisto­somoz və digər parazitar infeksiyalar yalançı pozitivliklərə səbəb ola bilər

ECHİNOCOCCUS SPESİKİK IGE (KİST HİDATİK SPESİFİK IGE)

Sinonim: Echinococcus spesifik IgE

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: FEIA

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Exinokokoz xəstəliyinin diaqnoz və müalicəsinin müşahi­dəsində istifadə olunur

ENTAMOEBA HYSTOLİTİCA ANTİCİSİMİ (AMEB ANTİCİSİMİ)

Sinonim: Entamoeba histoytica an­ticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 100 mL

İş prinsipi: dolayı hemaqqlütinasiya

İstifadəsi: Bağırsaqdan kənar ame­biazların (xüsusilə qaraciyər absesi) təyinində istifadə olunur. İstifadə olunan üsulun spesifikliyi yüksək, həssaslığı dəyişkəndir. Antici­sim­lə­rin yüksəlməsi qaraciyər  abseslə­rində 100%, ameb dizenteriyalarında isə 98% müşahidə olunur

EPSTEIN-BARR VİRUSU ERKƏN ANTİGEN ANTİCİSİMİ (EBV IGM VƏ IGG ANTİCİSİMLƏRİ)

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

Testin tərkibi: VCA gp 125,VCA p19, EBNA-1, p22 və EA-D

İş prinsipi: Immunobolt

Referens: Nəticədə bildirilir

İstifadəsi: EBV infeksiyası geniş ya­yılsa da, uşaqlarda ilkin infeksiya adətən asimptomatik keçir. Sonrakı yaş dövrlərində isə infeksion mono­nukleoz klinikası meydana çıxır. Cəmiyyətdə insanların yaşadığıı müddət ərzində EBV infeksiyası keçirmə ehtimalı 90%-dən çoxdur. EBV infeksiyasının diaqnozunu mü­əyyən etmək bəzən çox çətin olur. Diaqnostikasında seroloji üsullardan dah çox istifadə olunur. Bu testlər hər zaman xəstənin klinik əlamətləri nəzərə alınaraq qiymətlən­diril­məli­dir. Burkitt limfoması və nazofa­rin­geal karsinomada anticisim səviy­yələri uzun müddət yüksək qala bilər.

Klinik mərhələ Heterofil anticisim VCA IgM VVA IgG EBNA EA (D)
Şübhəli
Çox erkən mərhələ +/- +/- +/-
Erkən mərhələ + + + +/-
Mövcud infeksiya + + + +/- +/-
Keçirilmiş infeksiya + + +/-

EPSTEIN-BARR VİRUSU KAPSİD ANTİGEN ANTİCİSİMİ (EBV IGM VƏ IGG ANTİCİSİMLƏRİ)

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

Testin tərkibi: VCA gp 125,VCA p19, EBNA-1, p22 və EA-D

İş prinsipi: Immunobolt

Referens: Nəticədə bildirilir

İstifadəsi: EBV infeksiyası geniş ya­yılsa da, uşaqlarda ilkin infeksiya adətən asimptomatik keçir. Sonrakı yaş dövrlərində isə infeksion mono­nukleoz klinikası meydana çıxır. Cəmiyyətdə insanların yaşadığıı müddət ərzində EBV infeksiyası keçirmə ehtimalı 90%-dən çoxdur. EBV infeksiyasının diaqnozunu mü­əyyən etmək bəzən çox çətin olur. Diaqnostikasında seroloji üsullardan dah çox istifadə olunur. Bu testlər hər zaman xəstənin klinik əlamətləri nəzərə alınaraq qiymətlən­diril­məli­dir. Burkitt limfoması və nazofa­rin­geal karsinomada anticisim səviy­yələri uzun müddət yüksək qala bilər.

Klinik mərhələ Heterofil anticisim VCA IgM VVA IgG EBNA EA (D)
Şübhəli
Çox erkən mərhələ +/- +/- +/-
Erkən mərhələ + + + +/-
Mövcud infeksiya + + + +/- +/-
Keçirilmiş infeksiya + + +/-

EPSTEIN-BARR VİRUSU NUKLEAR ANTİGEN ANTİCİSİMİ (EBV IGM VƏ IGG ANTİCİSİMLƏRİ)

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

Testin tərkibi: VCA gp 125,VCA p19, EBNA-1, p22 və EA-D

İş prinsipi: Immunobolt

Referens: Nəticədə bildirilir

İstifadəsi: EBV infeksiyası geniş ya­yılsa da, uşaqlarda ilkin infeksiya adətən asimptomatik keçir. Sonrakı yaş dövrlərində isə infeksion mono­nukleoz klinikası meydana çıxır. Cəmiyyətdə insanların yaşadığıı müddət ərzində EBV infeksiyası keçirmə ehtimalı 90%-dən çoxdur. EBV infeksiyasının diaqnozunu mü­əyyən etmək bəzən çox çətin olur. Diaqnostikasında seroloji üsullardan dah çox istifadə olunur. Bu testlər hər zaman xəstənin klinik əlamətləri nəzərə alınaraq qiymətlən­diril­məli­dir. Burkitt limfoması və nazofa­rin­geal karsinomada anticisim səviy­yələri uzun müddət yüksək qala bilər.

Klinik mərhələ Heterofil anticisim VCA IgM VVA IgG EBNA EA (D)
Şübhəli
Çox erkən mərhələ +/- +/- +/-
Erkən mərhələ + + + +/-
Mövcud infeksiya + + + +/- +/-
Keçirilmiş infeksiya + + +/-

FORMOL GEL

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

İş prinsipi: ECLIA

İstifadəsi: Leyşmaniozun diaq­no­zunda istifadə olunan qeyri spesifik testdir. Qamma-qlobulinlərin artması ilə pozitivləşdiyi üçün diaqnoz məq­sədilə deyil, diaqnozu dəstəkləyən test kimi istifadə olunur

FTA-ABS

Sinonim: Flüoressent treponemal anticisim-absorbsiya testi

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şü­şəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: İFR

İstifadəsi: Sifilisin diaqnostikasında istifadə olunur. Treponema pallidum üçün spesifik testlərdən biridir. SLE, hamiləlik və cüzam yalançı pozi­tivliyə səbəb ola bilər. Müalicədən sonra pozitiv qaldığından müalicənin müşahidəsində istifadə olunmur

GİARİDA ANTİGENİ

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Sızdırmayan qapaqlı bir qabda ən gec 24 saat ərzində, soyuq şəraitdə göndərilməlidi

Nümunə miqdarı: 10 g

GRUBER-WİDAL TESTİ

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

İstifadəsi: Qarın yatalağı və paratif infeksiyaları zamanı O aqqlü­tininləri 8-ci gündən, H aqqlütininləri isə 10-12-ci gündən sonra təyin oluna bilən səviyyəyə çatır. Kəskin xəstəliyin təyini üçün 10-15 gün fasilə ilə alınan qan nümunələrində titr artımı müşahidə olunmalıdır. Yalnız H aqqlütininin olması vaksinasiyanı, O isə xəstəliyi bildirir. Erkən mər­hə­lədə müalicəyə başlanılan hallarda pozitivlik müşahidə olunmaya bilər. Dəqiq diaqnoz üçün bu test tək­ba­şına yetərli deyil. Qeyri-spesifik reak­siyalara da rast gəlinə bilər

HAV IGM (ANTİ-HAV IGM)

Sinonim: Hepatit A anticisimi IgM; HAV IgM

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqaiv

İstifadəsi: Kəskin HAV infeksiya­sının diaqnostikasında istifadə olu­nur. 15-45 günlük inkubasiya döv­rünü keçdikdən sonra simptomların üzə çıxması ilə birlikdə qanda tapılır və adətən pozitivlik 3-6 ay davam edir

HAV TOTAL (ANTİ-HAV TOTAL)

Sinonim: Hepatit A anticisimləri– total;  HAV total

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

Nəticə vermə zamanı: 3 saat

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sa­rılıq

Referens: Neqaiv

İstifadəsi: Hepatit A-ya qarşı immunitetin olub-olmadığının qiy­mət­lən­dirilməsində istifadə olunu

HBEAG

Sinonim:  Hepatit Be antigeni

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HBV infeksiyasının mü­şa­hidəsində istifadə olunur. İnfek­si­yanın erkən dövrlərində, HBsAg-dən sonra meydana çıxır. Virusda aktiv vi­rus replikasiyasının olduğunu gös­tərir

HBSAB (ANTİ-HBS)

Sinonim: HbsAb; Hepatit B-nin səthi antigeninə qarşı anticisimlər; Hepatit B s anticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HBV-yə qarşı immu­ni­tetin təyinində istifadə olunur. HBV infek­siyasının bitməsi ilə bərabər (HBsAg itdikdən sonra) anti-HBs əmələ gəlir. Həmçinin HBV-yə qarşı immuni­za­si­yadan (vaksinasiya) son­ra immunitetin təyinində də istifadə olunur

HBSAG

Sinonim: Hepatit B səthi (surface) antigeni

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Kəskin və ya xroniki HBV infeksiyalarının təyinində isti­fadə olunur. HBV infeksiyası zamanı serumda aşkara çıxan ilk seroloji markerdir (6-16-cı həftə). Kəskin in­feksiyalarda əsasən simptomlar it­dik­­­dən 1-2 ay sonra yox olur. HBsAg-nin 6 aydan çox qalması xro­­niki daşıyıcılıq və ya xroniki qa­raciyər xəstəliyinin göstəricisidir

HBSAG TƏSDIQLƏMƏ TESTİ

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz

İstifadəsi: Hepatit B infeksiyası zamanı, HBsAg adətən klinik simptomların meydan çıxmasından 2-8 həftə əvvəl təyin oluna biləcək səviyyəyə çatır və 2-3 ay ərzində pozitiv qalır. Bununla birlikdə, HBsAg pozitiv halların təxminən 5 %-i yalançı pozitivliklə əlaqədardır və təsdiqləmə testi ilə neqativ nəticə əldə olunur

HELİCOBACTER PYLORİ ANTİCİSİMLƏRİ IGA VƏ IGG

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300  μL

İş prinsipi: EIA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: H.pylori infeksiyasının di­aq­nozunda istifadə edilən qeyri-invazif testlərdir. Müalicədən son­rakı 6-8 ay ərzində anticisim səviy­yəsinin düşməsi müşahidə edilir

HELİCOBACTER PYLORİ ANTİGENİ

Sinonim: HpSA

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: 20 g (qoz böyük­lüyündə)

İş prinsipi: EIA

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Böyüklərdə H.pylorinin tə­yini və müalicədən sonrakı eradi­ka­syasının müşahidəsində istifadə olu­nur. H.pylori, qastrit, mədə və on­ikibarmaq bağırsaq xoraları və mədə xərçənginə səbəb ola bilər. Qeyri-in­vazif  test olduğu üçün müalicəyə ca­vabın müşahidəsi məqsədilə üstün­lük verilir

HEPATİT A ANTİCİSİMİ IGM (ANTİ-HAV IGM)

Sinonim: Hepatit A anticisimi IgM; HAV IgM

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqaiv

İstifadəsi: Kəskin HAV infeksiya­sının diaqnostikasında istifadə olu­nur. 15-45 günlük inkubasiya döv­rünü keçdikdən sonra simptomların üzə çıxması ilə birlikdə qanda tapılır və adətən pozitivlik 3-6 ay davam edir

HEPATİT A ANTİCİSİMİ TOTAL (ANTİ-HAV TOTAL)

Sinonim: Hepatit A anticisimləri– total;  HAV total

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

Nəticə vermə zamanı: 3 saat

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sa­rılıq

Referens: Neqaiv

İstifadəsi: Hepatit A-ya qarşı immunitetin olub-olmadığının qiy­mət­lən­dirilməsində istifadə olunur

HEPATİT B SƏTHİ ANTİGENİ (HBSAG)

Sinonim: Hepatit B səthi (surface) antigeni

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Kəskin və ya xroniki HBV infeksiyalarının təyinində isti­fadə olunur. HBV infeksiyası zamanı serumda aşkara çıxan ilk seroloji markerdir (6-16-cı həftə). Kəskin in­feksiyalarda əsasən simptomlar it­dik­­­dən 1-2 ay sonra yox olur. HBsAg-nin 6 aydan çox qalması xro­­niki daşıyıcılıq və ya xroniki qa­raciyər xəstəliyinin göstəricisidir

HEPATİT B SƏTHİ ANTİGENİNƏ QARŞI ANTİCİSİM (ANTİ-HBS)

Sinonim: HbsAb; Hepatit B-nin səthi antigeninə qarşı anticisimlər; Hepatit B s anticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HBV-yə qarşı immu­ni­tetin təyinində istifadə olunur. HBV infek­siyasının bitməsi ilə bərabər (HBsAg itdikdən sonra) anti-HBs əmələ gəlir. Həmçinin HBV-yə qarşı immuni­za­si­yadan (vaksinasiya) son­ra immunitetin təyinində də istifadə olunur

HEPATİT B ÖZƏK ANTİCİSİMİ IGM (ANTİ-HBC IGM)

Sinonim: Hepatit B virusu özək (core) anticisimi IgM

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Kəskin HBV infek­si­ya­larının diaqnostikasında istifadə olu­nur. Simptomların üzə çıxması ilə bərabər qanda tapılır. Pəncərə döv­ründə serumda tapılan yeganə gös­tərici olduğundan, bu dövrdəki xəs­tələrin qiymətləndirilməsi üçün xü­susi əhəmiyyət kəsb edir

HEPATİT B ÖZƏK ANTİCİSİMİ TOTAL (ANTİ-HBC TOTAL)

Sinonim: Hepatit B virusu özək (core) anticisimləri-total

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Əvvəllər HBV infeksi­ya­sının keçirilib-keçirilmədiyi haqqın­da məlumat verir. Anti-HBc IgM ilə birlikdə kəskin/xroniki HBV infek­si­yasının diferensial diaqnozu üçün qiymətlidir

HEPATİT BE ANTİCİSİMİ (ANTİ-HBE)

Sinonim: Hepatit B virusu e anti­cisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HBV infeksiyasının mü­şa­hidəsində istifadə olunur. HBeAg itdikdən sonra serumda tapılır. Anti-Hbe pozitiv olan xroniki daşıyı­cı­la­rın qaraciyərinin həm histoloji müa­yi­nəsinin nəticələri, həm də funk­sional testləri adətən normal olur

HEPATİT BE ANTİGENİ (HBEAG)

Sinonim:  Hepatit Be antigeni

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HBV infeksiyasının mü­şa­hidəsində istifadə olunur. İnfek­si­yanın erkən dövrlərində, HBsAg-dən sonra meydana çıxır. Virusda aktiv vi­rus replikasiyasının olduğunu gös­tərir

HEPATİT BS ANTİCİSİMİ (ANTİ-HBS)

Sinonim: HbsAb; Hepatit B-nin səthi antigeninə qarşı anticisimlər; Hepatit B s anticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HBV-yə qarşı immu­ni­tetin təyinində istifadə olunur. HBV infek­siyasının bitməsi ilə bərabər (HBsAg itdikdən sonra) anti-HBs əmələ gəlir. Həmçinin HBV-yə qarşı immuni­za­si­yadan (vaksinasiya) son­ra immunitetin təyinində də istifadə olunur

HEPATİT C ANTİCİSİMİ (ANTİ-HCV)

Sinonim: Hepatit C anticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: MEIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HCV infeksiyasının diaq­nos­tikasında istifadə olunur. Adətən HCV infeksiyasının sonrakı (gec) dövr­lərində qanda tapılır. Qanda An­ti-HCV-nin mövcud olması inmmu­ni­teti təmin etmir. Pozitiv nəticələr di­gər müayinə üsulları ilə təsdiq­lən­məlidir

HEPATİT D VİRUS ANTİCİSİMİ (ANTİ-HDV)

Sinonim: Delta anticisimi; Anti-Delta ; Hepatit D virusu anticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: EIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HDV infeksiyasının diaq­nostikasında istifadə olunur. Xüsu­silə stabil xroniki HBV infeksiyası olanlarda ani kəskinləşmə baş ver­dik­də delta anticisiminin varlığı araş­dırılmalıdır

HERPEKS SİMPLEKS TİP I IGM VƏ IGG (HSV TİP-1 ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG)

Sinonim: Herpes simplex tip I IgM və IgG

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), Gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: EIA (seum), IFR (BOM)

Nümunədən imtina səbəbləri: He­mo­liz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

İstifadəsi: Yaxın zamanlarda və əvəl­lər keçirilmiş HSV tip-1 in­fek­si­yasına qarşı əmələ gələn antici­sim­ləri müəyyən edir. Tez-tez gingivos­to­matit, herpes labialis, keratit, kon­yuktivit və vezikulyar lezyonlara sə­bəb olur. Müalicə olunmayan herpes ensefaliti və yenidoğulmuşların her­pes infeksiyası 70% hallarda  fatal nə­ticələnir. HSV infeksiyasında anti­virus müalicəsi mühüm olduğundan erkən diaqnoz çox əhəmiyyətlidir

HERPES SİMPLEKS TİP II IGM VƏ IGG (HSV TİP-2 ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG)

Sinonim: Herpes simplex tip II IgM və IgG

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: EIA (serum), IFA (BOM)

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi: Yaxın zamanlarda və ya əvəllər keçirilmiş HSV tip-2 in­fek­si­yasına qarşı əmələ gələn anti­cisim­ləri müəyyən edir. HSV tip 2 genital herpesə səbəb olur. Doğuş zamanı anadan uşağa yoluxma ehtimalı ilə əlaqədar olaraq erkən diaqnoz çox əhəmiyyətlidir

HETEROFİL ANTİCİSİM

Sinonim:  Monospot test

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı:100 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

Nümunədən imtina səbəbləri: He­mo­liz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: EBV infeksiyasının təyi­nində istifadə olunur. EBV B limfositlərə təsir etdiyindən spesifik və qeyri spesifik anticisim sintezi müşahidə olunur. Testin nəticəsi xəs­təliyin ağırlığı haqqında məlumat ver­mir, lakin titrin artmasının mü­şahidəsi faydalıdır. (Həmçinin Bax  EBV IgM və IgG profilləri)

HIV P24 AG + IGG COMBI

Sinonim: Human immunodeficiency virus  p24 antigeni

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: ELFA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Kəskin HIV infekiyası sindromunun təyinində istifadə olu­nur. Anticisim əmələ gəlməzdən əv­vəl antigenemiya baş verdiyi üçün şübhəli təmasdan 3 həftə sonra is­tifadə oluna bilər. Pozitiv və neqativ nəticələr çox diqqətlə qiymətlən­diril­məlidir. Pozitiv nəticələr Western blot və PZR ilə dəqiqləşdirilməlidir

HIV-1 / HIV-2 ANTİCİSİM

Sinonim: İnsanın immun çatış­maz­lıq (Human immunodeficiency) virus antigeni

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: EIA / ELFA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­mi­nasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HIV-in diaqnostikasında istifadə olunur. HIV ilə yoluxmadan sonra, 6-12-ci həftədən əvvəl po­zi­tiliyi təyin olunmur. Adətən 6-12-ci həftədən sonra pozitivləşir. QİÇS inkiş etdikdən sonra, xəstəliyin son dövrlərində anticisim səviyyəsi təyin oluna bilən sərhəddən aşağı enə bi­lər. Pozitiv və neqativ nəticələr çox diq­qətlə qiymətləndirilməlidir. Pozi­tiv nəticələr Western blot və PZR ilə dəqiqləşdirilməlidir

HPSA (HELİCOBACTER PYLORİ ANTİGENİ)

Sinonim: HpSA

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: 20 g (qoz böyük­lüyündə)

İş prinsipi: EIA

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Böyüklərdə H.pylorinin tə­yini və müalicədən sonrakı eradi­ka­syasının müşahidəsində istifadə olu­nur. H.pylori, qastrit, mədə və on­ikibarmaq bağırsaq xoraları və mədə xərçənginə səbəb ola bilər. Qeyri-in­vazif  test olduğu üçün müalicəyə ca­vabın müşahidəsi məqsədilə üstün­lük verilir

HSV TİP-1 ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG

Sinonim: Herpes simplex tip I IgM və IgG

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), Gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: EIA (seum), IFR (BOM)

Nümunədən imtina səbəbləri: He­mo­liz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

İstifadəsi: Yaxın zamanlarda və əvəl­lər keçirilmiş HSV tip-1 in­fek­si­yasına qarşı əmələ gələn antici­sim­ləri müəyyən edir. Tez-tez gingivos­to­matit, herpes labialis, keratit, kon­yuktivit və vezikulyar lezyonlara sə­bəb olur. Müalicə olunmayan herpes ensefaliti və yenidoğulmuşların her­pes infeksiyası 70% hallarda  fatal nə­ticələnir. HSV infeksiyasında anti­virus müalicəsi mühüm olduğundan erkən diaqnoz çox əhəmiyyətlidir

HSV TİP-2 ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG

Sinonim: Herpes simplex tip II IgM və IgG

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: EIA (serum), IFA (BOM)

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi: Yaxın zamanlarda və ya əvəllər keçirilmiş HSV tip-2 in­fek­si­yasına qarşı əmələ gələn anti­cisim­ləri müəyyən edir. HSV tip 2 genital herpesə səbəb olur. Doğuş zamanı anadan uşağa yoluxma ehtimalı ilə əlaqədar olaraq erkən diaqnoz çox əhəmiyyətlidir

KİST HİDATİK DOLAYI HEMAQQLÜ­TİNASİYA TESTİ

Sinonim: Echinococcus seroloji testi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Exinokokkoz xəstəliyi üçün seroloji skrininq testi kimi is­tifadə olunur. Xəstəyə dair anam­nestik məlumatlar, klinik simptomlar və radioloji məlumatlara əsasən diaq­noz müəyyən edilir. Kollagen to­xuma xəstəlikləri, sirroz, şisto­somoz və digər parazitar infeksiyalar yalançı pozitivliklərə səbəb ola bilər

KİST HİDATİK SPESİFİK IGE

Sinonim: Echinococcus spesifik IgE

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: FEIA

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Exinokokoz xəstəliyinin diaqnoz və müalicəsinin müşahi­dəsində istifadə olunur

LEİSHMANİA ANTİCİSİMİ

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

İş prinsipi: Qeyri düz (dolayı) he­maqqlütinasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Leyşmaniozun diaqnosti­kasında istifadə olunur

LİSTERİA AQQLÜTİNASİYA TESTİ

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

İstifadəsi: Listeriozun təyinində istifadə olunur

LYME SCREEN (BORRELİA BURGDORFERİ ANTİCİSİMİ)

Sinonim: Lyme screen (total anticisim)

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi.

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: ELFA

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi: Borrelia burqdorferi-nin səbəb olduğu Lyme xəstəliyinin diaqnozunda istifadə olunur. Xəstəliyin ilkin mərhələsində yalançı neqativlik ola bilər. Anticisimlərin tədqiqində ilkin nəticələrin neqativ olmasına baxmayaraq, xəstəliyin başlanğıc mərhələdə olduğu düşü­nülürsə, 2-4 həftə sonra yeni qan nümunəsi ilə test təkrarlanmalıdır. Pozitiv nəticələr isə Western blot ilə dəqiqləşdirilməlidir. Sifilis, HIV və hiperqammaqlobulinemiya da antici­sim testində yalançı pozitivliklərə səbəb ola bilər

MONOSPOT TEST (HETEROFİL ANTİCİSİM)

Sinonim:  Monospot test

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı:100 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

Nümunədən imtina səbəbləri: He­mo­liz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: EBV infeksiyasının təyi­nində istifadə olunur. EBV B limfositlərə təsir etdiyindən spesifik və qeyri spesifik anticisim sintezi müşahidə olunur. Testin nəticəsi xəs­təliyin ağırlığı haqqında məlumat ver­mir, lakin titrin artmasının mü­şahidəsi faydalıdır. (Həmçinin Bax  EBV IgM və IgG profilləri)

MUMPS ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG (PAROTİT ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG)

Sinonim: Mumps anticisimləli IgM və IgG

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: EIA / ELFA (seum), IFA (BOM)

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­mi­nasiya

İstifadəsi: IgM kəskin infeksiyanı, IgG isə təbii və ya vaksinasiya ilə qa­zanılan immuniteti göstərir. İnku­ba­siya dövrü 18-21 gündür. Xəstə­liyin başlamasından 7-14 gün sonra anticisim tapıla bilər. Bəzi xəstələrdə təxminən bir il ərzində aşağı titrdə pozitiv təyin olunur. Parotit virusu MSS-ə də yoluxa bilər. Belə hallarda BOM-dakı anticisim səviyyəsi təyin olunmalıdır

MYCOPLASMA PNEUMONIA IGM VƏ IGG

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 100 μL

İş prinsipi: EIA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

İstifadəsi: Kəskin və ya keçirilmiş Mycoplasma pneumonia infeksi­ya­sına qarşı əmələ gələn anticisimlərin təyinində istifadə olunur. M.pneumo­nia əsasən birincili atipik pnevmoniyanın törədicisidir. IgM və IgG-nin hər ikisinin pozitiv olması yaxın zamanlarda keçirilmiş infek­siyanı, sadəcə IgG-nin pozitiv olması isə keçirilmiş infeksiyanı göstərir

NƏCİSDƏ PARAZİT ANTİGENLƏRİ

Nümunə növü: Nəcis (kip qapaqlı qabda, ən gec 24 saat müddətində, soyuq şəraitdə göndərilməlidir)

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: 10 g

Testin tərkibi: Giardia antigeni, Entamoeba hystolitica antigeni, Cryptosporidium antigeni, Lazım gəldikdə bu antigenlərin hər biri ayrıca da təyin oluna bilər.

İş prinsipi: EIA

İstifadəsi: Nəcisdə parazit antigen­lərinin təyinində istifadə olunur

NƏCİSDƏ ROTAVİRUS ANTİGENİ

Sinonim: Rotavirus antigeni

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

İş prinsipi: Lateks aqqlütinasiya

İstifadəsi: Rotaviruslar yenidoğul­muşlarda və 6 ay-2 yaşlı uşaqlarda, xüsusilə qış aylarında ishala səbəb olan ən əhəmiyyətli qeyri-bakterial qastroenterit törədiciləridir. Bu viruslara məxsus antigeninin təyinində istifadə olunur

PAROTİT ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG

Sinonim: Mumps anticisimləli IgM və IgG

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: EIA / ELFA (seum), IFA (BOM)

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­mi­nasiya

İstifadəsi: IgM kəskin infeksiyanı, IgG isə təbii və ya vaksinasiya ilə qa­zanılan immuniteti göstərir. İnku­ba­siya dövrü 18-21 gündür. Xəstə­liyin başlamasından 7-14 gün sonra anticisim tapıla bilər. Bəzi xəstələrdə təxminən bir il ərzində aşağı titrdə pozitiv təyin olunur. Parotit virusu MSS-ə də yoluxa bilər. Belə hallarda BOM-dakı anticisim səviyyəsi təyin olunmalıdır

PARVOVİRUS B-19 ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG

Nümunə növü:  Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 100μL

İş prinsipi: IFA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: B 19 infeksiyası asimpto­matik və ya həyati təhlükə törədən klinik ağırlaşmalarla müşahidə oluna bilər. Uşaqlarda tipik səpkilərlə mü­şahidə olunan infeksiya 5-ci xəstəlik də adlandırılır. Müvəqqəti aplastik krizlər, dölün hidropsu, artropatiya, müxtəlif vaskulyar sindromlar, eri­te­ma multiforme və eritema nodosum kimi əlamətlərə də səbəb ola bilir. IgM anticisimləri virusla təmasdan dərhal sonra, 7-14-cü gündə təyin olunur, IgG isə 14-cü gündən sonra pozitivləşməyə başlayır

PSEVDOMEMBRANOZ KOLİT SEROLOJİ TESTİ (CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN A)

Sinonim: Psevdomembranoz kolit seroloji testi

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: 20 g

İş prinsipi: EIA

İstifadəsi: Clostridium difficile,an­tibiotik qəbulu ilə əlaqədar ishal və psevdomembranoz kolitə səbəb olur. Eyni zamanda A və B toksini adlan­dırılan iki toksin ifraz edir. A toksini maye itkisi, selikli qişalarda zədə­lənmə və bağırsaq iltihabına səbəb olur. A toksininin nəcisdə tapılması ilə mövcud ishalın səbəbi məlum olur. İshalın başlamasından əvvəlki son 8 həftə müddətində antibiotik is­tifadə edənlər mütləq müayinə olunmalıdırlar. Bir çox hallarda Clostridium difficile daşıyıcılığına da rast gəlinir

QIZILCA ANTİCİSİMLƏRİ (RUBELLA IGM VƏ IGG)

Sinonim: Məxmərək anticisimi IgM və IgG

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum) Gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı:300 μL

İş prinsipi: EIA (serum), IFA (BOM)

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi:  Məxmərək virusu ilə əlaqədar infeksiyanın varlığının və ehtimal olunan dövrünün təyinində istifadə olunur. IgM-in pozitiv ol­ması yeni başlayan infeksiyanı, köh­nə infeksiyadan qalan qalıq anti­cisimlər və ya vaksinasiya haqqında düşünməyə səbəb olur.Hamilələrdə və immun sistemi zəifləmiş xəstələrdə ağır pnevmoniya və MSS infeksiyasına səbəb ola biləcəyindən bu xəstələrin məxmərək virusuna qarşı immunitetin təyini üçün an­ti­cisimlər əvvəlcədən ölçükməlidir. İm­mun sistemi normal olan uşaq­larda da ağırlaşmalara qarşı diqqətli olunmalıdır

QIZILCA ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG (RUBELLA ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG)

Sinonim: Məxmərək anticisimləri IgM və IgG

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi:EIA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və kon­taminasiya

İstifadəsi: Məxmərək infeksiyasının diaqnostikasında istifadə olunur. Rubella virusu uşaq və böyüklərdə yüngül ekzantamatoz xəstəliklərə səbəb olur. İnfeksiyanın hamiləlik dövründə keçirilməsi əhəmiyyətlidir. Hamiləliyin I tirimesterində keçirilən infeksiyalar dölün olümünə və ya anadangəlmə rubella sindromuna (katarakt, karlıq, ürək anomaliyaları) səbəb olur. IgG səviyyəsinə baxaraq vaksinasiya edilə bilər

RAPİD PLAZMA REAGİN SİFİLİS TESTİ (RPR TESTİ)

Sinonim:Rapid plasma reagin sifilis testi; VDRL ekspress test

Nümunə növü:  Serum, plazma

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 100μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi: Sifilisin diaqnozunda istifadə olunur. Kəskin sifilis infeksiyası və ya aktiv infeksiyanın başlanğıc dövründə test pozitiv olur. Münasib müalicə ilə neqativləşir

RESPİRATOR SİNSİTİAL VİRUS ANTİCİSİMLƏRİ (RSV ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG)

Sinonim: Respirator sinsitial virus anticisimləri

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: IFA

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Aktiv və ya keçirilmiş RSV infeksiyasının seroloji üsulla aşkar edilməsində istifadə olunur. RSV yeni doğulmuşların və uşaqlıq dövrünün aşağı tənəffüs yolları infeksiyalarının ən çox rast gəlinən törədicilərindəndir. 5 yaşından böyük uşaqlarda anticisim adətən pozitiv olur. IgG anticisimi aşağı titrdə də tapılır, amma IgM anticisimi tapılmazsa, xəstə sağalma dövründə ola bilər. Belə hallarda iki həftə sonra test təkrarlanmalıdır

ROTAVİRUS ANTİGENİ (NƏCİSDƏ ROTAVİRUS ANTİGENİ)

Sinonim: Rotavirus antigeni

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

İş prinsipi: Lateks aqqlütinasiya

İstifadəsi: Rotaviruslar yenidoğul­muşlarda və 6 ay-2 yaşlı uşaqlarda, xüsusilə qış aylarında ishala səbəb olan ən əhəmiyyətli qeyri-bakterial qastroenterit törədiciləridir. Bu viruslara məxsus antigeninin təyinində istifadə olunur

RPR TESTİ

Sinonim:Rapid plasma reagin sifilis testi; VDRL ekspress test

Nümunə növü:  Serum, plazma

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 100μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi: Sifilisin diaqnozunda istifadə olunur. Kəskin sifilis infeksiyası və ya aktiv infeksiyanın başlanğıc dövründə test pozitiv olur. Münasib müalicə ilə neqativləşir

RSV ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG

Sinonim: Respirator sinsitial virus anticisimləri

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: IFA

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Aktiv və ya keçirilmiş RSV infeksiyasının seroloji üsulla aşkar edilməsində istifadə olunur. RSV yeni doğulmuşların və uşaqlıq dövrünün aşağı tənəffüs yolları infeksiyalarının ən çox rast gəlinən törədicilərindəndir. 5 yaşından böyük uşaqlarda anticisim adətən pozitiv olur. IgG anticisimi aşağı titrdə də tapılır, amma IgM anticisimi tapılmazsa, xəstə sağalma dövründə ola bilər. Belə hallarda iki həftə sonra test təkrarlanmalıdır

RUBELLA ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG

Sinonim: Məxmərək anticisimləri IgM və IgG

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi:EIA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və kon­taminasiya

İstifadəsi: Məxmərək infeksiyasının diaqnostikasında istifadə olunur. Rubella virusu uşaq və böyüklərdə yüngül ekzantamatoz xəstəliklərə səbəb olur. İnfeksiyanın hamiləlik dövründə keçirilməsi əhəmiyyətlidir. Hamiləliyin I tirimesterində keçirilən infeksiyalar dölün olümünə və ya anadangəlmə rubella sindromuna (katarakt, karlıq, ürək anomaliyaları) səbəb olur. IgG səviyyəsinə baxaraq vaksinasiya edilə bilər

RUBELLA IGG AVİDLİK

Nümunə növü:  Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: EIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi: Anadangəlmə Rubella sindromu ağır hallarda səbəb ola bilər. İkinci trimesterdən sonrakı infeksiyalar dölə təsir etmədiyindən infeksiyanın başlanğıc tarixi çox əhəmiyyətlidir. Avidlik testi ilə Rubella infeksiyasının başlanğıc tarixi haqqında məlumat əldə oluna bilər

RUBEOLA IGM VƏ IGG

Sinonim: Məxmərək anticisimi IgM və IgG

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum) Gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı:300 μL

İş prinsipi: EIA (serum), IFA (BOM)

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi:  Məxmərək virusu ilə əlaqədar infeksiyanın varlığının və ehtimal olunan dövrünün təyinində istifadə olunur. IgM-in pozitiv ol­ması yeni başlayan infeksiyanı, köh­nə infeksiyadan qalan qalıq anti­cisimlər və ya vaksinasiya haqqında düşünməyə səbəb olur.Hamilələrdə və immun sistemi zəifləmiş xəstələrdə ağır pnevmoniya və MSS infeksiyasına səbəb ola biləcəyindən bu xəstələrin məxmərək virusuna qarşı immunitetin təyini üçün an­ti­cisimlər əvvəlcədən ölçükməlidir. İm­mun sistemi normal olan uşaq­larda da ağırlaşmalara qarşı diqqətli olunmalıdır

SALMONELLA ANTİCİSİMİ (GRUBER-WİDAL TESTİ)

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

İstifadəsi: Qarın yatalağı və paratif infeksiyaları zamanı O aqqlü­tininləri 8-ci gündən, H aqqlütininləri isə 10-12-ci gündən sonra təyin oluna bilən səviyyəyə çatır. Kəskin xəstəliyin təyini üçün 10-15 gün fasilə ilə alınan qan nümunələrində titr artımı müşahidə olunmalıdır. Yalnız H aqqlütininin olması vaksinasiyanı, O isə xəstəliyi bildirir. Erkən mər­hə­lədə müalicəyə başlanılan hallarda pozitivlik müşahidə olunmaya bilər. Dəqiq diaqnoz üçün bu test tək­ba­şına yetərli deyil. Qeyri-spesifik reak­siyalara da rast gəlinə bilər

STREP A ANTİGEN TESTİ (DÜZ STREP A TESTİ)

Sinonim: Strep A antigen testi

Nümunə növü: Əsnək materialı

Nümunə qabı: Steril tamponlu sınaq şüşəsi

İş prinsipi: İmmunoxromatoqrafik

Referens: Neqativ

İstifadəsi: A qrupundan olan beta hemolitik streptokokların antigen xüsusiyyətləri əsas götürülərək bu bakteriyalar təyin olunur

TOKSOPLAZMA ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: ELFA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

İstifadəsi: Toksoplazma infeksi­ya­sının təyinində və mərhələsinin aşkar olunmasında istifadə olunur. Kon­ge­nital (bətndaxili) infeksiya riskinin araşdırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hamiləlik zamanı və ya ha­miləlikdən qısa müddət əvvəl ke­çirilmiş toksoplazma infeksiyaları döldə bətndaxili anomaliyalara səbəb ola bilir. İnfeksiyadan sonra IgM bir il və ya daha uzun müddət pozitiv qala bilər

TOKSOPLAZMA ANTİCİSİMLƏRİ, TOTAL ANTİCİSİM

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: IFA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

İstifadəsi: Toksoplazma infeksiya­sının təyini və mərhələsinin aşkar­lanmasında istifadə olunur

TOKSOPLAZMA IGG AVİDLİK TESTİ

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 400 μL

İş prinsipi: ELFA

Nümunədən imtina səbəbləri: He­moliz, lipemiya, sarılıq və konta­minasiya

İstifadəsi: Hamiləlik zamanı keçi­ri­lən birincili infeksiya bətndaxili tok­soplazmoza səbəb ola bilər. Avidlik testi ilə infeksiyanın 4 aydan daha əv­vəl başladığını təyin etmək müm­kün olduğundan infeksiyanın baş­lanğıc tarixi haqqında məlumat əldə edilir

TPIHA

Sinonim: TPHA; Treponema pa­llidum hemaqqlütinasiya testi

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Qeyri düz (dolayı) he­maqqlütinasiya

İstifadəsi: Sifilisin seroloji müayi­nəsində təsdiqedici test kimi istifadə olunur. Müalicənin müşahidəsində əhəmiyyəti yoxdur

TREPONEMA PALLİDUM HEMAGLUTİNASİYA TESTİ (TPİHA)

Sinonim: TPHA; Treponema pa­llidum hemaqqlütinasiya testi

Nümunə növü: Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (serum), gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 200 μL

İş prinsipi: Qeyri düz (dolayı) he­maqqlütinasiya

İstifadəsi: Sifilisin seroloji müayi­nəsində təsdiqedici test kimi istifadə olunur. Müalicənin müşahidəsində əhəmiyyəti yoxdur

VARİCELLA ZOSTER ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG (VZV ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG)

Sinonim: Varicella zoster antici­simləri IgM və IgG

Nümunə növü:  Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum), Gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: ELA/ELFA/IFA

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi: Kəskin və ya keçirilmiş infeksiyanın seroloji təyinində isti­fa­də olunur. Səpkilər əmələ gəldikdən 8-10 gün sonra IgM tapıla bilər və 18-19-cu günlərdə pik səviyyəyə çatır. IgG isə 13-14 gün sonra təyin oluna bilən səviyyəyə çatır və 30-60-cı günlərdə maksimum olur. İmmun sistemi zəifləmiş xəstələrdə VZV infeksiyaları ağır keçə bilər

VDRL TESTİ

Sinonim: Vederal disease research lab testi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 100 μL

İş prinsipi: Flokulyasiya

İstifadəsi: Sifilisin diaqnozunda istifadə olunan qeyri-spesifik testdir. Erkən və gec dövr sifilis lez­yonlarında tapılmır, eyni zamanda latent subklinik sifilisin diaqnos­tikasında da istifadə olunur. Qeyri-spesifik testlərdə alınan pozitiv nəticələr spesifik üsullarla dəqiq­ləşdirilməlidir. Həmçinin epide­mio­loji araşdırmalar üçün əlverişli testdir

VZV ANTİCİSİMLƏRİ IGM VƏ IGG

Sinonim: Varicella zoster antici­simləri IgM və IgG

Nümunə növü:  Serum, BOM

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sınaq şüşəsi (serum), Gelsiz düz sınaq şüşəsi (BOM)

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: ELA/ELFA/IFA

Nümunədən imtina səbəbləri: Hemoliz, lipemiya, sarılıq və kontaminasiya

İstifadəsi: Kəskin və ya keçirilmiş infeksiyanın seroloji təyinində isti­fa­də olunur. Səpkilər əmələ gəldikdən 8-10 gün sonra IgM tapıla bilər və 18-19-cu günlərdə pik səviyyəyə çatır. IgG isə 13-14 gün sonra təyin oluna bilən səviyyəyə çatır və 30-60-cı günlərdə maksimum olur. İmmun sistemi zəifləmiş xəstələrdə VZV infeksiyaları ağır keçə bilər

WEİL-FELİX TESTİ

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: Aqqlütinasiya

İstifadəsi: Proteus cinsli bakteri­ya­larının Rikketsiyalarla ortaq anti­genlər daşıyır. Buna əsaslanaraq rikketsiya anticisimlərinin varlığının təyinində istifadə olunur

Group of serology tests

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!