ABSES MATERİALININ KULTİVASİYASI

Sinonim: irin kultivasiyası

Nümunə növü: Abses materialı

Nümunə qabı: Steril qab və ya trans­port qidalı mühiti

Nümunənin alınma qaydası: Abse­sin kapsulasından içəriyə daxil ola­raq material alınır

Xəstənin hazırlanması: Absesin sət­­hi antiseptik maddə ilə təmizlən­məlidir

İş prinsipi: Kultivasiya

İstifadəsi: Abses əmələ gəlməsinə səbəb ola bilən aerob bakteriyaların izolə olunması

ANTİ-DELTA (HEPATİT D VİRUS ANTİCİSİMİ, ANTİ-HDV)

Sinonim: Delta anticisimi; Anti-Delta ; Hepatit D virusu anticisimi

Nümunə növü: Serum

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 250 μL

İş prinsipi: EIA

Nümunədən imtina səbəbləri: Həd­dindən artıq hemoliz, lipemiya, sarılıq

Referens: Neqativ

İstifadəsi: HDV infeksiyasının diaq­nostikasında istifadə olunur. Xüsu­silə stabil xroniki HBV infeksiyası olanlarda ani kəskinləşmə baş ver­dik­də delta anticisiminin varlığı araş­dırılmalıdır

ARB AXTARILMASI

Sinonim: Tbc mikobakteriyalarının tədqiqi; turşuya davamlı bakte­ri­ya­ların tədqiqi

Nümunə növü: Bəlğəm, bron­xo­alveolyar lavaj mayesi, mədə şirəsi, sidik, BOM, plevra, perikard, assit və oynaq mayesi kimi orqanizm ma­ye­ləri, toxuma nümunələri, qan, sü­mük iliyi, abses, nəcis

Nümunə qabı: Burğulu qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: Bəlğəm (10 mL), sidik (2 mL), orqanizm mayeləri (10-15 mL), BOM (2 mL)

İş prinsipi: Mikroskopik

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­­­mu­nənin lazımi miqdarda olma­ması, bəlğəm əvəzinə ağız suyu verilməsi

Referens: Neqativ
(+1) Pozitiv: Hər 100 görüş sahəsində 1-9 çöp
(+2) Pozitiv: Hər 10 görüş sahəsində 1-9 çöp
(+3) Pozitiv: Hər görüş sahəsində
1-9 çöp
(+4) Pozitiv: Hər görüş sahəsində
> 9 çöp

İstifadəsi:Vərəm çöplərinin mikro­sko­pik olaraq təyinində istifadə olu­nur. Və­­rəm çöplərinin tapılması üçün nü­mu­­nədə 5000-10000 çöp/mL olma­lıdır

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS TƏDQİQİ (İNDİAN İNK BOYALI PREPARAT)

Sinonim: Cryptococcus neoformans hüceyrələrinin tədqiqi

Nümunə növü: BOM

İş prinsipi: Mikroskopik

Referens: Neqativ

İstifadəsi: BOM-da Cryptococcus neoformans göbələklərinin varlığının təyinində istifadə olunur

CRYPTOSPORİDİUM TƏDQİQİ (NƏCİSDƏ CRYPTOSPORİDUM TƏYİNİ)

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: Xüsusi boyama ilə mikroskopik

İstifadəsi: HIV xəstələrində, qocalar evlərində və su mənbəli epide­mi­yalar zamanı ishala səbəb olan ibtidailərdir. İmmun sistemi normal olan şəxslərdə asiptomatik keçir, yaxud öz-özünə tədricən  kəsilən ishala səbəb olur

DUZ (SİDİK)

Nümunə növü: 24 saatlıq sidik

Nümunə qabı: Soyuq şəraitdə sax­lanılmalı və göndərilməlidir

Nümunə miqdarı: 5 mL

Nümunənin alınma qaydası: 24 saatlıq sidiyin miqdarl bildirilməlidir

İş prinsipi: ISE

Referens: 6-12 g/gün

İstifadəsi: Orqanizimin elektrolit mü­vazinəti və duz pəhrizinin müşa­hidəsində istifadə olunur

DƏRİ QAŞINTISINDA GÖBƏLƏK HÜCEYRƏLƏRİNİN TƏYİNİ

Nümunə növü: Dəri qaşıntısı

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Mikozlara şübhəli dəri zədələnmələrində göbələk hüceyrə­lərinin təyinində istifadə olunur

EAKULYAT ANALİZİ

Sinonim: Spermoqramma

Nümunə növü: Təzə eakulyat (30 dəqiqə ərzində labaratoriyaya çat­dırıl­malıdır)

Nümunə qabı: Təmiz, ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: İfraz olunanın hamısı

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Kişi sonsuzluğunun qiy­mətləndirilməsində istifadə olunur

EAKULYATIN CANLILIĞININ MÜAYİNƏSİ

Sinonim: Canlı spermotozoidlərin nisbətinin təyini

Nümunə növü: Təzə eakulyat (30 dəqiqə ərzində labaratoriyaya çat­dırıl­malıdır)

Nümunə qabı: Təmiz, ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: İfraz olunanın hamısı

İş prinsipi:Xüsusi rəngləmə ilə mikroskopik müayinə

ENTAMOEBA HYSTOLİTİCA MÜAYİNƏSİ (NƏCİSDƏ AMÖB TƏYİNİ)

Nümunə növü: Təzə alınmış nəcis nümunəsi

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Nümunənin alınma qaydası : Nü­munə 30 dəqiqə müddətində labora­toriyaya çatdırılmalıdır

İş prinsipi: Mikroskopik

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­munənin 30 dəqiqə ərzində labora­toriyaya çatdırılmaması

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Entamoeba histolytica-nın sista və trofozoitlərinin axta­rılması

ENTEROBİUS VERMİCULARİS YUMURTASININ AXTARILMASI

Sinonim: Enterobius vermicularis yumurtasının axtarılması, Sellofan bant testi

Nümunə növü: Peri-anal sellofan bant nümunəsi

Nümunə qabı: Nümunə götürmək üçün lazım olan materialı labaro­toriya təmin edir

Nümunənin alınma qaydası: Səhər tezdən xəstə yataqdan qalxmamış nümunə alınmalıdır

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Enterobius vermicularis yumurtasının axtarılması

EOZİNOFİL SAYI

Nümunə növü: EDTA-lı tam qan

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

İş prinsipi: Hüceyrə sayılması + mikroskopik

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­munənin laxtalanmış və ya hemolizə uğramış olması

Referens: 40-400 eozinofil/mm3

İstifadəsi: Alergik xəstəliklər, para­zit infeksiyaları, kollagen vaskulyar toxuma xəstəlikləri, bəzi hema­to­poetik sistem  xəstəlikləri (pernisioz anemiya, KLL, polisitemiya), post­sple­nektomiya, Addison xəstəliyi, hi­po­pituiterizm, eozinofilik qastro­en­terit və xoralı kolit zamanı qan­dakı eozinofillərin ümumi sayı artır

EOZİNOFİL SAYI (BƏLĞƏM)

Nümunə növü: Bəlğəm

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Allergik xəstəliklərin qiy­mətləndirilməsində istifadə olunur

ERİTROSİT SAYI (BOM)

Nümunə növü: BOM

Nümunə qabı: Gelsiz düz sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Mərkəzi sinir sistemi xəstəliklərinin differensasiyasında istifadə olunur

GÖBƏLƏK ŞÜBHƏLİ MATERİALIN MİKROSKOPİYASI

Nümunə növü:  Saç, dəri, dırnaq

Nümunə qabı: Steril, ağzı qapaqlı qab

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Müayinə olunan nümu­nədə dermatofitlərin axtarılması

HEMATOLOJİ KONSULTASİYA

Nümunə növü: Periferik qandan preparat və klinik məlumat

İş prinsipi: Mikroskopik

LE HÜCEYRƏSİ

Sinonim: Lupus erythematosus hü­ceyrə testi

Nümunə növü: Düz qan (serumu ayrılmadan və otaq temperaturunda göndərilməlidir), maye

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (düz qan), gelsiz düz sı­naq şüşəsi (maye)

Nümunə miqdarı:10 mL

İş prinsipi: Mikroskopik

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­munənin uyğun olmayan sınaq şü­şəsində alınması, sentrifuqadan keçi­rilməsi, miqdarının az olması və hemolizli olması

Referens: Neqativ

İstifadəsi: SLE-li xəstələrin 70-90 %-də LE hüceyrəsi tapılır. Həmçinin rev­matoid artrid, sklerodermiya, bir­ləş­dirici toxuma xəstəlikləri, dərman reaksiyaları və lupoid hepatitdə də LE hüceyrəsi 3-9 % nisbətində ta­pılır

LEYKOSİT (BOM)

Nümunə növü: BOM

Nümunə qabı: Gelsiz düz sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 500 μL

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: MSS-nin xəstəliklərinin differensasiyasında istifadə olunur

LUPUS ERYTHEMATOSUS HÜCEYRƏ TESTİ (LE HÜCEYRƏSİ)

Sinonim: Lupus erythematosus hü­ceyrə testi

Nümunə növü: Düz qan (serumu ayrılmadan və otaq temperaturunda göndərilməlidir), maye

Nümunə qabı: Qırmızı qapaqlı sı­naq şüşəsi (düz qan), gelsiz düz sı­naq şüşəsi (maye)

Nümunə miqdarı:10 mL

İş prinsipi: Mikroskopik

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­munənin uyğun olmayan sınaq şü­şəsində alınması, sentrifuqadan keçi­rilməsi, miqdarının az olması və hemolizli olması

Referens: Neqativ

İstifadəsi: SLE-li xəstələrin 70-90 %-də LE hüceyrəsi tapılır. Həmçinin rev­matoid artrid, sklerodermiya, bir­ləş­dirici toxuma xəstəlikləri, dərman reaksiyaları və lupoid hepatitdə də LE hüceyrəsi 3-9 % nisbətində ta­pılır

NƏCİS ANALİZİ (TAM)

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Testin tərkibi: Nəcisin mikro­sko­piyası, parazitlərin axtarılması, nə­cisdə gizli qan, həzmin qiymət­ləndirilməsi və pH ölçülməsi

NƏCİSDƏ AMÖB TƏYİNİ

Nümunə növü: Təzə alınmış nəcis nümunəsi

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Nümunənin alınma qaydası : Nü­munə 30 dəqiqə müddətində labora­toriyaya çatdırılmalıdır

İş prinsipi: Mikroskopik

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­munənin 30 dəqiqə ərzində labora­toriyaya çatdırılmaması

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Entamoeba histolytica-nın sista və trofozoitlərinin axta­rılması

NƏCİSDƏ CRYPTOSPORİDUM TƏYİNİ

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: 300 μL

İş prinsipi: Xüsusi boyama ilə mikroskopik

İstifadəsi: HIV xəstələrində, qocalar evlərində və su mənbəli epide­mi­yalar zamanı ishala səbəb olan ibtidailərdir. İmmun sistemi normal olan şəxslərdə asiptomatik keçir, yaxud öz-özünə tədricən  kəsilən ishala səbəb olur

NƏCİSDƏ GİZLİ QANIN TƏYİNİ

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

İş prinsipi: Guaiac metodu

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Nəcisdə kimyəvi qan reaksiyasının araştırılması

NƏCİSDƏ HƏZMİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

İş prinsipi: Mikroskopik

NƏCİSDƏ PARAZİTLƏRİN TƏYİNİ

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

Nümunənin alınma qaydası: Nəcis nümunəsi xüsusi qoruyucu içərisində saxlanıldıqda 24 saat müddətində müayinə üçün yararlı qəbul edilir. Bu tipli qoruyucu maddələr laboratoriyadan əldə edilə bilər

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Nəcisdə qurd yumurtaları və protozoaların müayinəsi

NƏCİSDƏ PH TƏYİNİ

Nümunə növü: Təzə götürülmüş nəcis nümunəsi

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

İstifadəsi: Nəcisin pH-ı neytral və ya zəif qələvi olmalıdır. Karbohidrat və ya zülal parçalanmasının təyi­nində istifadə olunur

NƏCİSİN MİKROSKOPİK MÜAYİNƏSİ

Nümunə növü: Nəcis

Nümunə qabı: Təmiz ağzı qapaqlı qab

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Nəcisdə eritrosit, leykosit və s. hüceyrələrin təyinində istifadə olunur

PERİFERİK YAXMA MÜAYİNƏSİ

Nümunə növü:  EDTA-lı tam qan və ya periferik yaxma preparatı

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

İş prinsipi: Hüceyrə sayıl­ması+­mikroskopik

PLAZMODİUM CİNSLİ PARAZİTLƏRİN TƏYİNİ

Sinonim: Malyariyanın təyini

Nümunə növü:  Qalın və nazik qan yaxması preparatları

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Maliyariya törədicisi olan plazmodiumların axtarılması

PNH (PAROKSİZMAL NOKTURNAL HEMOQLOBİNURİYA)

Sinonim: PNH

Nümunə növü: EDTA-lı plazma

Nümunə qabı: Bənövşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 5 mL

İş prinsipi: Flow cytometry

Nümunədən imtina səbəbləri: Lax­talanmış, uzun müddət saxlanılmış və dondurulmuş nümunələr

İstifadəsi: PNH damar daxilində eritrositlərin hemolizi, hemoqlobinin sidiklə ifrazı və damardaxili lax­ta­lan­ma ilə xarakterizə olunan he­mopoetik kök hüceyrə xəstəliyidir. Flow cytometr-də CD55 və CD59 yoxluğunun aşkar olunması, HAM tezti və sidikdə hemosiderin pa­rok­sizmal nokturnal hemo­qlobi­nu­riyanın diaqnozunda istifadə olunur. PNH-li xəstələrin bir hissəsi aplastik anemiya kimi klinik əlamətlər verir. Buna görə də aplastik anemiyalı xəstələrin PNH baxımından araş­dırılması tövsiyə olunur

QRAM BOYALI PREPARAT

Nümunə növü: İstənilən patoloji ma­­terial

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Patoloji materialda hü­ceyrə və bakteriyanın varlığının tə­yi­ni; törədici agentin morfologiyasının müəyyən edilməsi

SELLOFAN BANT TESTİ (ENTEROBİUS VERMİCULARİS YUMURTASININ AXTARILMASI)

Sinonim: Enterobius vermicularis yumurtasının axtarılması, Sellofan bant testi

Nümunə növü: Peri-anal sellofan bant nümunəsi

Nümunə qabı: Nümunə götürmək üçün lazım olan materialı labaro­toriya təmin edir

Nümunənin alınma qaydası: Səhər tezdən xəstə yataqdan qalxmamış nümunə alınmalıdır

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Enterobius vermicularis yumurtasının axtarılması

SİDİK ANALİZİ (TAM SİDİK MÜAYİNƏSİ)

Sinonim: TSM, tam sidik analizi, sidiyin ümumi analizi və s.

Nümunə növü: Birdəfəlik sidik (sidiyin orta porsiyasına  üstünlük verilir)

Nümunə miqdarı: 10 mL

İş prinsipi: Strip+ mikroskopik müa­yinə, avtomatlaşdırılmış sistem­lər

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­munənin menstruasiya müddə­tində verilməsi, uzun müddət saxlanılması və çirkli qabda gətirilməsi

İstifadəsi: Sidikdə patoloji dəyi­şikliklərə səbəb olan xəstəliklərin diaqnoz və müşahidəsində istifadə olunur

SİL SELECT (SPERMA HAZIRLAMA)

Sinonim: Sperma yuma; Sil select; swim up

Nümunə növü: Təzə eakuylat  (nü­munə laboratoriyaya verilməlidir)

Nümunə qabı: Təmiz, ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: Hamısı

İş prinsipi: Sil-select və ya swim up

İstifadəsi: Uşaqlıqdaxili mayalan­dır­ma üçün keyfiyyətli spermata­zoidlərin ayrılma prosesidir

SPERMA AUTOANTİCİSİM TESTİ (SPERMA MAR TESTİ)

Sinonim: Sperma autoanticisim testi

Nümunə növü: Təzə eakulyat (30 dəqiqə ərzində gətirilməlidir)

Nümunə qabı: Təmiz, ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: Hamısı

İş prinsipi: Mixed antiglobulin reaaction

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Seminal plazmada sper­ma autoanticisimlərinin olmasının təyinində istifadə olunur

SPERMA HAZIRLAMA

Sinonim: Sperma yuma; Sil select; swim up

Nümunə növü: Təzə eakuylat  (nü­munə laboratoriyaya verilməlidir)

Nümunə qabı: Təmiz, ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: Hamısı

İş prinsipi: Sil-select və ya swim up

İstifadəsi: Uşaqlıqdaxili mayalan­dır­ma üçün keyfiyyətli spermata­zoidlərin ayrılma prosesidir

SPERMA MAR TESTİ

Sinonim: Sperma autoanticisim testi

Nümunə növü: Təzə eakulyat (30 dəqiqə ərzində gətirilməlidir)

Nümunə qabı: Təmiz, ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: Hamısı

İş prinsipi: Mixed antiglobulin reaaction

Referens: Neqativ

İstifadəsi: Seminal plazmada sper­ma autoanticisimlərinin olmasının təyinində istifadə olunur

SPERMA MORFOLOGİYASI (KRUGER)

Nümunə növü: Təzə eakulyat (30 dəqiqə ərzində gətirilməlidir)

Nümunə qabı: Təmiz, ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: Hamısı

İş prinsipi: Xüsusi boyama ilə mikroskopiya

İstifadəsi: Strict kruger kriteri­ya­larına əsasən morfologiyası normal olan sperma hüceyrələrinin faizlə nisbətinin təyinində istifadə olunur. Spermatazoidlərin morfoloji qiymət­lən­dirilməsi dölləndirmə para­metr­ləri arasında ən əhəmiyyətli krite­riyadır

SPERMA YUMA (SPERMA HAZIRLAMA)

Sinonim: Sperma yuma; Sil select; swim up

Nümunə növü: Təzə eakuylat  (nü­munə laboratoriyaya verilməlidir)

Nümunə qabı: Təmiz, ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: Hamısı

İş prinsipi: Sil-select və ya swim up

İstifadəsi: Uşaqlıqdaxili mayalan­dır­ma üçün keyfiyyətli spermata­zoidlərin ayrılma prosesidir

SPERMOQRAMMA (EAKULYAT ANALİZİ)

Sinonim: Spermoqramma

Nümunə növü: Təzə eakulyat (30 dəqiqə ərzində labaratoriyaya çat­dırıl­malıdır)

Nümunə qabı: Təmiz, ağzı qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: İfraz olunanın hamısı

İş prinsipi: Mikroskopik

İstifadəsi: Kişi sonsuzluğunun qiy­mətləndirilməsində istifadə olunur

SÜMUK İLİYİ MÜAYİNƏSİ

Nümunə növü: Sümük iliyi və tam qandan hazırlanmış periferik yaxma və klinik məlumat

İş prinsipi: Mikroskopik

TAM SİDİK MÜAYİNƏSİ

Sinonim: TSM, tam sidik analizi, sidiyin ümumi analizi və s.

Nümunə növü: Birdəfəlik sidik (sidiyin orta porsiyasına  üstünlük verilir)

Nümunə miqdarı: 10 mL

İş prinsipi: Strip+ mikroskopik müa­yinə, avtomatlaşdırılmış sistem­lər

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­munənin menstruasiya müddə­tində verilməsi, uzun müddət saxlanılması və çirkli qabda gətirilməsi

İstifadəsi: Sidikdə patoloji dəyi­şikliklərə səbəb olan xəstəliklərin diaqnoz və müşahidəsində istifadə olunur

TBC BASİLLƏRİNİN AXTARILMASI (ARB AXTARILMASI)

Sinonim: Tbc mikobakteriyalarının tədqiqi; turşuya davamlı bakte­ri­ya­ların tədqiqi

Nümunə növü: Bəlğəm, bron­xo­alveolyar lavaj mayesi, mədə şirəsi, sidik, BOM, plevra, perikard, assit və oynaq mayesi kimi orqanizm ma­ye­ləri, toxuma nümunələri, qan, sü­mük iliyi, abses, nəcis

Nümunə qabı: Burğulu qapaqlı qab

Nümunə miqdarı: Bəlğəm (10 mL), sidik (2 mL), orqanizm mayeləri (10-15 mL), BOM (2 mL)

İş prinsipi: Mikroskopik

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­­­mu­nənin lazımi miqdarda olma­ması, bəlğəm əvəzinə ağız suyu verilməsi

Referens: Neqativ
(+1) Pozitiv: Hər 100 görüş sahəsində 1-9 çöp
(+2) Pozitiv: Hər 10 görüş sahəsində 1-9 çöp
(+3) Pozitiv: Hər görüş sahəsində
1-9 çöp
(+4) Pozitiv: Hər görüş sahəsində
> 9 çöp

İstifadəsi:Vərəm çöplərinin mikro­sko­pik olaraq təyinində istifadə olu­nur. Və­­rəm çöplərinin tapılması üçün nü­mu­­nədə 5000-10000 çöp/mL olma­lıdır

TİT (TAM SİDİK MÜAYİNƏSİ)

Sinonim: TSM, tam sidik analizi, sidiyin ümumi analizi və s.

Nümunə növü: Birdəfəlik sidik (sidiyin orta porsiyasına  üstünlük verilir)

Nümunə miqdarı: 10 mL

İş prinsipi: Strip+ mikroskopik müa­yinə, avtomatlaşdırılmış sistem­lər

Nümunədən imtina səbəbləri: Nü­munənin menstruasiya müddə­tində verilməsi, uzun müddət saxlanılması və çirkli qabda gətirilməsi

İstifadəsi: Sidikdə patoloji dəyi­şikliklərə səbəb olan xəstəliklərin diaqnoz və müşahidəsində istifadə olunur

TROMBOSİT SAYI

Sinonim: Platelet miqdarı

Nümunə növü: EDTA-lı tam qan və periferik yaxma preparatı

Nümunə qabı: Bənöbşəyi qapaqlı sınaq şüşəsi

Nümunə miqdarı: 1 mL

İş prinsipi: Cell counter (hüceyrə sayılması) +mikroskopik

Referens:

3 yaş 130-400 K/mm3
4-5 yaş 180-510 K/mm3
6-12 yaş 160-510 K/mm3
13-15 yaş 170-405 K/mm3
15 yaş 130-400 K/mm3

İstifadəsi: Laxtalanma sistemi və hemostaz pozğunluqlarının qiymət­ləndirilməısində istifadə olunur. Bədxassəli törəmələr, mielopro­li­ferativ xəstəliklər, splenektomiyadan sonrakı vəziyyət, revmatoid artrit, dəmir çatışmazlığı anemiyası və kəskin infeksiyalar zamanı trom­bositlərin miqdarı artır, idiopatik trombositopenik purpura (ITP), leykozlar, aplastik və pernisitoz anemiya, hipersplenizm, trombotik trombositopenik purpura, massiv qan transfuziyaları, bəzi infeksiyalar və sümük iliyi fəaliyyətinin zəifləməsi ilə trombosit sayı azalır

“INDIAN INK” BOYALI PRE­PARAT

Microscopic examinations and tests

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!