TİBBİ BİOKİMYA

Bioloji kimya (biokimya) – canlı orqanizmlərdəki maddələrin kimyəvi tərkibini və xassələrini, onların çevrilmələrini və həm də orqanizmlərin həyat fəaliyyətinin əsasını təşkil edən kimyəvi prosesləri və maddələr mübadiləsini öyrənən elmdir.

İMMUNOLOGİYA

İmmunologiya bölməsi klinik diaqnostika və immunologiya sahəsində geniş spektrli laborator testlerin interpretasiyasını həyata keçirir.

HEMATOLOGİYA VƏ HEMOSTAZ

Hematologiya-  qanı, qanyaranma orqanlarını və qan xəstəliklərini öyrənən bölmədir.

ONKOMARKERLƏR

Onkomarkerlər – xərçəng toxumasından ifraz edilərək qan dövranına və ya bədən  mayelərinə  daxil olan spesifik molekullardır.

ALLERQOLOGİYA

Allergiya həyat keyfiyyətini  və ya məktəb yaşlarında fərdi qazanc səviyyəsini aşağı salan sağlamlıq problemidir. Rastgəlmə tezliyi sürətlə artmaqdadır.

NEONATAL SKRİNİNQ

Anadangəlmə metabolik xəstəliklər protein, karbohidrat və yağ turşularının sintezi və ya katabolizmində defekt nəticəsində yaranan patoloji mənzərədir.

TİBBİ MİKROBİOLOGİYA

Klinik-mikrobioloji laboratoriyalarda infeksion xəstəliklərin diaqnozunun müəyyənləşdirilməsində, müa­licə və profilaktika prinsiplərinin hazırlanmasında mühüm işlər aparılır.

MOLEKULYAR MİKROBİOLOGİYA

Polimeraz zəncirvari reaksiya  (PZR) alınan nümunədə hətta çox az miqdarda olan DNT-nin amplifikasiyasına və mikroorqanizmin müəyyənləşdirilməsinə imkan verən bir üsuldur.

TOKSİKOLOGİYA VƏ TERAPEVTİK DƏRMAN MONİTORİNQİ

Terapevtik dərman monitorinqi (TDM) – qanın tərkibindəki dərman konsentrasiyasının  ölçülməsinə ixtisaslaşan klinik kimya və klinik farmakologiya  bölməsidir.

XİDMƏT SAHƏLƏRİ

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!